Afdrukken

Stages van 3 tot 12 maanden

Het gaat hier over een professionele inzet met een taak bij een partnerorganisatie van een Belgische ngo, meestal zonder dat men een eindverantwoordelijkheid heeft. De ervaring die men ginds opdoet kan men voorleggen als een eerste werkervaring. Ook in het kader van hun opleiding aan een hogeschool of een universiteit kunnen jongeren stage lopen bij een lokale partner in het Zuiden. Deze contacten verlopen meestal via de hogeschool of de universiteit.

Jaarlijks verdeelt VLIR-UOS reisbeurzen onder de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Deze beurzen zijn bestemd voor studenten die in het kader van hun stage of thesis een ontwikkelingsthema willen uitdiepen in een ontwikkelingsland. Hogeschoolstudenten moeten ingeschreven zijn in het tweede of derde jaar van een Bacheloropleiding, in een Bachelor-na-Bachelor of in een Masteropleiding. Universiteitsstudenten moeten ingeschreven zijn in een Master- of Doctoraatsopleiding. Het zijn de hogescholen en universiteiten die zelf instaan voor de selectie van de beurzen. Elk hebben ze hun eigen selectiesysteem. Meer info kan verkregen worden bij de instellingscoördinatoren voor ontwikkelingssamenwerking van de hogeschool of de universiteit. Een aantal hogescholen en universiteiten hebben ook eigen beursprogramma's om ervaring op te doen in het Zuiden.

Bevrijde Wereld
Tel: 03/777.20.15, web: www.bevrijdewereld.be

Bevrijde Wereld biedt ad hoc stages aan voor studenten in West-Afrika, Bolivia of op de Filippijnen. Van de stagiaires wordt verwacht dat ze een korte tijd stage lopen in België en dat ze na terugkomst betrokken blijven bij de organisatie.

Broederlijk Delen
Tel: 02/502.57.00, web: www.broederlijkdelen.be

Een stage van 3 tot 12 maanden bij een partnerorganisatie in het Zuiden voor jongeren vanaf 21 jaar. Selectiecriteria worden bepaald per functie en gepubliceerd op de website. De omkadering en ook een deel van de kosten worden gedragen door de organisatie.

Caraes
Tel: 09/221.45.45, web : www.caraes.org

Mogelijkheid voor een vijftal gemotiveerde jongeren vanaf 20 jaar om stage te lopen in één van hun projecten. Voorwaarde is dat men ervaring heeft in de gehandicaptensector of psychiatrie. Caraes komt niet tussen in de kosten van de stage.

Intal
Tel: 02/209.23.60, web: www.g3w.be

Intal biedt stages aan voor studenten. Ze helpen met het uitwerken van de stage, zoeken een stageplaats en zorgen voor de voorbereiding. De omkadering gebeurt ter plaatse door de Intal-partners. Ze hebben geen beurzen.

Kwasa Kwasa
Tel: 09/225.50.15, web : www.kwasakwasa.be

Studenten van de pedagogische en sociale hogescholen van Gent kunnen via Kwasa Kwasa een stage in Malawi doen. Kwasa Kwas staat in voor de voorbereiding, de ondersteuning en de nawerking van de studenten.

Trias
Tel: 02/513.75.34, web: www.triasngo.be

Trias biedt de mogelijkheid om een stage en/of thesis bij een partnerorganisatie of op ons regiokantoor te maken. Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten komen hiervoor in aanmerking. De gemiddelde duurtijd van het verblijf is 3 maanden en de stageopdracht of het thesisonderwerp wordt gezamenlijk met de partner afgesproken.

Vredeseilanden
Tel: 016/31 65 80, web: www.vredeseilanden.be

Vredeseilanden biedt elk jaar enkele stageplaatsen (3 maanden) in het Zuiden aan voor derdejaarsstudenten journalistiek, communicatie, PR en leerkrachtenopleiding. Hiervoor wordt samengewerkt met enkele hogescholen.

Andere organisaties

Een aantal steden en gemeenten faciliteren stages in het Zuiden via samenwerkingsakkoorden met bepaalde hogescholen en universiteiten.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord