Aan de slag: 4 toekomstateliers - ngo-federatie

Menu

Aan de slag: 4 toekomstateliers

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Van 13 tot en met 16 mei organiseren we 4 toekomstateliers. Deze ateliers worden inhoudelijk gestoffeerd met het verzamelde materiaal van de contextmapping, de bevraging en interessante voorbeelden uit de sector. De sessies zelf leveren het eerste materiaal op voor thematische nota's of handvaten voor de praktijk.

Klik rechts op de events om je in te schrijven.

Inhoud ateliers

13 mei - Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

> 12.30: Lunch
> 13.30 - 17.00

Dit atelier focust op onze toegevoegde waarde in de Belgische samenleving en middenveld. Hoe geven we vorm aan de legitimiteit, rol en plaats van ngo’s als middenveldsactoren? We weten dat (een deel van) het breed publiek in België kritisch staat tegenover ngo’s en dat het middenveld als geheel onder druk staat. Hoe kunnen we in die context onze plaats en rol herdefiniëren of herwaarderen? 

Tijdens dit atelier raken we volgende topics aan:

  • Welke trends zien we in het Belgisch middenveld? Hoe kunnen we als ngo’s voor internationale samenwerking beter aansluiten bij het bredere middenveld en reageren op die trends? 
  • Hoe vertalen ngo’s de mondiale agenda in hun werk in België? Welke stappen worden er gezet in het internationaliseren van sociale bewegingen, in het realiseren van SDG doelstellingen in de Belgische samenleving, in het ontkokeren van de geïnstitutionaliseerde opdeling tussen ons werk in België en in het Zuiden, etc.? 
  • Hoe kijken we naar de trend van een toenemende partnerwerking in België, waarbij we meer en meer als facilitator en ondersteuner van andere actoren die een multiplicator-effect hebben optreden?

 

14 mei - Positionering in globale agenda en sfeer

> 9.30 - 17.00

Dit atelier stelt de vraag naar de meerwaarde en plaats van Belgische ngo’s binnen de globale agenda en sfeer. 

Ons werk moet begrepen worden tegen de achtergrond van verschuivende thematische prioriteiten en geografische shifts in internationale samenwerking.  Zoals geschetst in de trenddocumenten, winnen nieuwe thema's zoals verstedelijking, migratie, ... aan belang. Deze verschuivingen hebben geleid tot de nieuwe globale SDG agenda. De rol die ontwikkelingssamenwerking opneemt binnen deze globale agenda wordt alsmaar kleiner: nieuwe actoren, nieuwe beleidsdomeinen, nieuwe financieringsmodellen stellen de ‘klassieke’ manier van ontwikkelingssamenwerking in vraag. Hoe staan ngo’s tegenover dit ‘beyond aid’ debat: is de klassieke ontwikkelingssamenwerking werkelijk op sterven na dood, proberen ngo's de omslag te maken, welke rol kunnen en moeten ngo's opnemen in de nieuwe globale agenda? De sessie in de voormiddag focust op een aantal nieuwe modellen van internationale samenwerking die een mogelijks antwoord bieden op deze vragen. 

In de namiddag focussen we specifiek op de relatie met de zogenaamde 'lokale partners' en de toegevoegde waarde van Belgische ngo's in deze relatie. Hoe realiseren we een gelijkwaardige relatie tussen diverse partners die samen duurzame veranderingen nastreven? Hoe begrijpen we de trend van disintermediatie? Moeten we werken aan onze 'neerwaartse verantwoording', moeten we eerder kiezen voor meer gedecentraliseerde manieren van werken of kunnen we inspiratie putten uit het werken in internationale netwerken en families?

 

15 mei - Samenwerken met diverse actoren

> 9.30 - 13.30
> Aansluitend lunch

Tijdens dit atelier gaan we dieper in op de verschillende types samenwerkingen van ngo’s met uiteenlopende stakeholders, zoals donoren, private actoren, lokale overheden, universiteiten, etc.

We hebben een lange geschiedenis van samenwerken met middenveldsactoren internationaal. Meer en meer werken ngo’s samen met actoren van andere sectoren in de maatschappij. Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG 17, pleit voor een sterke multi-stakeholder samenwerking om de 2030 agenda te realiseren. Samenwerken met overheidsactoren, private actoren en middenveldsactoren in een multi-stakeholder partnerschap stelt echter specifieke uitdagingen. De eerste sessie stelt de vraag naar de meerwaarde van dergelijk type samenwerkingen, de succes- en faalfactoren, en gaat dieper in op de complexiteiten van dergelijke samenwerking.

In de tweede sessie zoomen we specifiek in op de relatie met de private sector. De private sector staat al enkele jaren centraal op de agenda van internationale samenwerking. Met onder andere de SDG’s, het Belgische beleidskader en de aandacht voor due dilligence is die aandacht de laatste jaren alleen maar toegenomen. De private sector omvat een veelheid aan verschillende actoren. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten interacties mogelijk met verschillende soorten private actoren.  Welke interacties gaan ngo’s aan met de private sector? In welke mate hebben de evoluties en trends van de laatste jaren invloed gehad op deze interacties?

 

16 mei - Making sure we can act

> 14.30 - 18.00
> Aansluitend receptie

In dit atelier focussen we op het intern functioneren van ngo’s. Welke uitdagingen zijn er in het heroriënteren van middelen en inspanningen in overeenstemming met het besef dat de wereld voortdurend in beweging is? Dit thema betreft de operationalisering van de implicaties van de onderwerpen die in de eerste drie ateliers aan bod kwamen. …

Tijdens het atelier komen volgende vragen aan bod:

  • Nu onze samenlevingen steeds diverser worden en de focus van onze sector ligt op internationale ontwikkeling, hoe vertalen we dit in de diversiteit van personeel en vrijwilligers?
  • In welke mate heeft de sector specifieke competenties nodig om in te spelen op nieuwe thematische prioriteiten?
  • Welke organisatiestructuren helpen ons bij het implementeren en vertalen van de logica van gelijkwaardige partnerschappen met lokale partners die streven naar een gemeenschappelijke agenda?
Website by MINSKY