Afdrukken

Erkenning van een ngo

Een erkenning door de federale overheid van een organisatie als niet-gouvernementele organisatie (ngo) voor ontwikkelingssamenwerking laat een organisatie toe om (mede-)financiering aan te vragen bij deze overheid.

Het is bovendien een soort label dat aangeeft dat de vzw verantwoord en efficiënt subsidies voor ontwikkelingssamenwerking kan besteden.

Een ngo-erkenning is evenwel geen garantie op subsidies of een erkenning om fiscale attesten uit te schrijven.

DGD publiceert jaarlijks een lijst van erkende ngo's.

 

Hoe word je erkend als ngo?

Bronnen:

  1. “Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking” van 19 maart 2013, met de aanpassingen van 30 januari 2014 (Art. 26)
  2. Wat cursief staat, zijn de specificaties uit het KB ANGS van 25 april 2014 of extra verduidelijking

 

 

Art. 26 uit de Wet:

Om erkend te worden als ngo, voldoet de organisatie aan de volgende voorwaarden :

1. opgericht zijn overeenkomstig de wet van 27 juni 1921

    • dit is de vzw-wetgeving;
    • hulp om een vzw op te richten, vind je bij deze organisatie: http://www.vsdc.be

2. ontwikkelingssamenwerking als voornaamste maatschappelijk doel hebben;

3. minimum vijf jaar relevante ervaring hebben in één of meerdere domeinen van de ontwikkelingssamenwerking, waarbij het de doelstelling is om bij te dragen tot de versterking van de civiele maatschappij of van de gedecentraliseerde besturen in de ontwikkelingslanden of de toegang tot ontwikkelingseducatie van de burgers in België te verzekeren;

4. beschikken over een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak in België, gebaseerd op indicatoren

Indicatoren om dit aan te tonen zijn (min. 2 van de 5 moeten vervuld zijn):

1° de organisatie heeft ten minste met vijf instellingen, autoriteiten of verenigingen in België samenwerkingsovereenkomsten afgesloten betreffende de ontwikkelingssamenwerking;

2° de organisatie is lid van nationale en internationale netwerken die gespecialiseerd zijn in de thema’s van de ontwikkelingssamenwerking;

3° haar beslissingsorganen omvatten ANGS;

4° de organisatie beschikt over ten minste honderdvijftig leden, deelnemers, sympathisanten of vrijwilligers ;

5° de organisatie heeft, tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de vraag tot erkenning, jaarlijks ten minste 14.000 euro fondsen verzameld.

5. autonoom zijn

Dwz: Leden van de raad van bestuur of het directieorgaan van de organisatie mogen geen deel uitmaken van:

1° het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

2° het personeel of de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie;

3° het personeel of de raad van bestuur van de Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden;

4° de beleidscel van de minister.

6. een jaarlijks omzetcijfer hebben, subsidies van de Belgische Staat ten laste van de begroting van ontwikkelingssamenwerking uitgezonderd, dat ten minste gelijkwaardig is aan:

50.000 euro

 

7. beschikken over voldoende menselijke middelen:

ten minste 2 voltijdse equivalenten beschikt die ten minste halftijds worden gepresteerd, waarvan ten minste één voltijds equivalent bezoldigd wordt volgens het Belgische arbeidsrecht en waarvan het surplus gepresteerd moet worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

 

8. beschikken over een dubbele boekhouding, overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 december 2003;

 

9. beschikken over een performant systeem van organisatiebeheersing (de 'DGD-screening' genoemd), waarvan de kwaliteit periodiek wordt getoetst door de administratie:

De eerste toetsing gebeurt voor de eerste keer in het najaar van 2015. Dit is een vrij complex examen waarin volgende 10 domeinen worden geëvalueerd:

1° het financieel beheer

2° het strategische beheer

3° het procesbeheer

4° het resultaatgericht beheer

5° het beheer van de partnerschappen

6° transversale thema’s gender en milieu;

7° het risicobeheer

8° het personeelsbeheer

9° transparantie

10° de capaciteit om de complexiteit te beheren

 

Het eigenlijke erkenningsdossier moest in principe ingediend zijn tegen 31 december 2014 en de inhoud van zo’n dossier vind je in Art. 3 van het KB ANGS 2014.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord