Afdrukken

Doeltreffendheid: van Rome over Istanbul tot ...?

 

1. Het internationale verhaal

2. Het Belgische verhaal

>   Akkoord van 4 mei 2009

>  Onderzoek COTA (december 2012 - maart 2013)

 


 

1. Het internationale verhaal

Tijdens het laatste decennium liepen er een aantal processen die de toekomst van ontwikkelingssamenwerking bepaald hebben. De werkgroep ‘doeltreffendheid van de hulp’ van de OESO-DAC (Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development) heeft de voorbije jaren een reeks High Level Forums (HLF) georganiseerd in het kader van de doeltreffendheid van de hulp.

 

Hieronder een overzicht van het proces:

 

2003 HLF1 – Rome: Focus op harmonisatie

 

2005 HLF2 – Parijs: Het is pas sinds de Verklaring van Parijs dat de agenda rond 'doeltreffendheid van de hulp' belangrijk werd. Donoren en nationale overheden ondertekenden de Verklaring van Parijs voor de doeltreffendheid van de hulp. Deze verklaring bestond uit vijf principes: eigenaarschap van de landen, afstemming met het nationale prioriteiten, harmonisatie van de donoren, resultaatgericht beheer en wederzijdse verantwoording voor de resultaten. Ondanks het feit dat er op dit OESO-event 30 vertegenwoordigers van de civiele maatschappij waren uitgenodigd was de effectieve participatie beperkt tot het 'lezen van een statement'. Op dat moment zag de civiele maatschappij in dat ze zich moest organiseren om op een meer systematische manier deel te nemen in dit proces. Begin 2007 werd een stuurgroep opgericht van de civiele maatschappij (BetterAid Coordinating Group) om het lobbywerk rond hulp en ontwikkeling te coördineren. Daarbij aansluitend werd een tijdelijke adviesgroep gevormd die de formele link maakte tussen de civiele maatschappij en de OESO.

 

2008 HLF3 - Accra: De adviesgroep zorgde ervoor dat de civiele maatschappij echt betrokken was op het derde HLF. Dit was een belangrijk precedent omdat de civiele maatschappij in het verleden meer langs de zijlijn stond bij discussies tussen bilaterale en multilaterale vertegenwoordigers. De civiele maatschappij stelde vooral de aannames uit de Verklaring van Parijs in vraag als zou 'meer efficiënte hulp automatisch leiden tot beter resultaten met betrekking tot ontwikkeling. Donoren en landen daagden de civiele maatschappij uit om zelf hun doeltreffendheid aan te tonen en te verantwoorden.

Het was op dit moment dat het Open Forum for CSO Development Effectiveness werd gelanceerd. De civiele maatschappij was ervan overtuigd dat de Verklaring van Parijs niet de goede basis was om haar eigen doeltreffendheid aan te tonen omdat zij juist veel meer doet dan 'hulp afleveren'.

 

Tussen 2008 en 2011 - CSO's bereiden zich voor: In de aanloop naar Busan in 2011 (zie hieronder) werden in maart 2010 nationale consultaties onder de civiele maatschappij georganiseerd die leidden tot de goedkeuring van de Principes van Istanbul in september 2010 op de eerste algemene vergadering van het Open Forum. Op de tweede algemene vergadering in juni werd het International Framework for CSO Development Effectiveness goedgekeurd in Siem Reap, Cambodja.

 

2011 HLF4 - Busan: Het vierde HLF was echt een mijlpaal voor de civiele maatschappij omdat ze dit keer als volwaardige en gelijke actoren deelnamen aan de onderhandelingen. Het resultaat van dit HLF leidde tot Busan Partnership for Effective Development Cooperation waarin de outcomes van het 3 jaar durende Open Forum consultatieproces werden erkend; de principes van Istanbul en het 'International Framework for CSO Development Effectiveness' die beiden officieel erkend werden in paragraaf 22 van de Busan Agreement.

 

Bron: website Open Forum for CSO Development Effectiveness

 


 

2. Het Belgische verhaal

 

Akkoord van 4 mei 2009

In de zomer 2008 startte een debat tussen de overheid en de ngo's over de toepassing van de verklaring van Parijs op de Belgische indirecte actoren. Een stuurgroep van zes vertegenwoordigers van beide koepels en federaties onderhandelde met de overheid. Dit overleg werd afgerond op 4 mei 2009 met een akkoord tussen Minister Charles Michel en de ngo's. Bij het akkoord horen ook drie algemene nota's over 'doeltreffendheid', 'rollen' & 'specialisatie, complementariteit en synergieën' van ngo's. Deze kwamen tot stand vóór het brede akkoord van 4 mei 2009.

Na het akkoord van 4 mei 2009 werden ook nog twee andere nota's goedgekeurd, nl. één over ontwikkelingseducatie en één over het uitzenden van personen:

icon Akkoord ministers en ngo's 4 mei 2009

icon Consensusnota De doeltreffendheid van de Belgische hulp

icon Consensusnota De verschillende rollen van de ngo's uit het Noorden 

icon Consensusnota Specialisatie, complementariteit en synergie

icon Consensusnota Ontwikkelingseducatie

icon Consensusnota Uitzenden van personen 

 

Onderzoek COTA (december 2012 - maart 2013)

In december 2012 - januari 2013 voerde de COTA (Collectif d'Echanges pour la Technologie appropriée) een onderzoek in opdracht van CNCD-11.11.11 naar de eigenlijke toepassing van de Principes van Istanbul bij leden van de koepels en federaties en over de uitdagingen die ze zien. Hoe gaan ze met die vraag om? Wat zijn de praktijken en uitdagingen die we onder de aandacht kunnen brengen? Bieden de principes van Istanbul een pertinent referentiekader voor het intern functioneren en/of de acties zelf?

Op 23 mei 2013 organiseerden de koepels en federaties hierrond een breed terugkoppel- en debatmoment: Het proces van de agenda van doeltreffendheid werd nog eens geschetst, het rapport van de COTA werd gepresenteerd en er was een debat rond drie vragen:

  1. Is/was de agenda van doeltreffendheid, doeltreffend?
  2. Wat is de finaliteit van doeltreffendheid?
  3. Wat is de link tussen kwaliteit en doeltreffendheid?

 

Hieronder vind je het eigenlijke eindrapport van de studie (Frans) en de samenvatting ervan in 2 talen (Frans en Nederlands), net zoals de presentaties van 23 mei 2013:

 

istanbulcota

 

icon Rapport Onderzoek Istanbul - COTA FR

 

icon Samenvatting Onderzoek Istanbul COTA - NL (en hier in het Frans)

icon Presentatie proces doeltreffendheid - NL (en hier in het Frans)

icon Presentatie terugkoppeling studie Doeltreffendheid COTA - NL (en hier in het Frans)

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord