Regelgeving vijfjarenprogramma's - ngo-federatie

Menu

Regelgeving vijfjarenprogramma's

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 04 Oct 2018
Gewijzigd op: 16 Jan 2019
Beleid & belangenbehartiging Wet & KB

De regels voor medefinanciering van de vijfjarenprogramma’s worden op basis van de wet verder geconcretiseerd in twee Koninklijke Besluiten (KB's). Deze KB's zijn van kracht sinds 11 september 2016. Ze zijn gebaseerd op een lang onderhandelingsproces tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele samenwerking, dat uitmondde in een raamakkoord.

Raamakkoord

In augustus 2015 sloten Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking een akkoord over een hervorming van de medefinanciering. Het akkoord is een compromis tussen de basisprincipes die de sector definieerde en de ambities van de minister.

Het raamakkoord bevat de volgende kernelementen:

 

 • een onderscheid tussen de organisaties van de civiele maatschappij (CMO, ngo’s en vakbonden) en deinstitutionele actoren (IA);
 • een versterkte complementariteit en synergie tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking op basis van gemeenschappelijke strategische kaders (GSK);
 • een versterkte geografische concentratie waarvoor het initiatief bij de sector zelf ligt;
 • een engagement om in de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking tot een geïntegreerd beleid te komen tussen de verschillende spelers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
 • het behoud van de programma’s als basis voor medefinanciering. Om tegemoet te komen aan het capaciteitsprobleem van DGD wordt een onderscheid ingevoerd tussen directe en indirecte programmatoegang;
 • een administratieve vereenvoudiging ten gunste van alle betrokken spelers;
 • een engagement van de minister om jaarlijks een budget van minstens €233 miljoen te voorzien voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking;
 • overgangsmaatregelen om de haalbaarheid van deze hervorming te garanderen.

Het akkoord is de basis voor de hervormde regelgeving voor de niet-gouvernementele samenwerking en dus voor de medefinanciering van de programma’s vanaf 2017.

Raamakkoord tussen Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo en de vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele samenwerking
Regelgeving vijfjarenprogramma's
08 Nov 2018 nl

KB over gemeenschappelijke strategische kaders

Dit koninklijk besluit bepaalt dat er in de periode 2017-2021 maximaal 33 gemeenschappelijke strategische kaders worden goedgekeurd. Vanaf 2022 zijn dit maximaal 30 gemeenschappelijke strategische kaders.

De keuze van de 33 / 30 geografische en thematische gemeenschappelijke strategische kaders ligt in de handen van de sector zelf. Er zijn drie voorwaarden verbonden aan de keuze:

 • De 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking én België maken sowieso deel uit van de 33 / 30 strategische kaders;
 • De geografische strategische kaders maken deel uit van de landenlijst opgesteld door de OESO-DAC;
 • Thematische gemeenschappelijke strategische kaders betekenen een toegevoegde waarde ten opzichte van een louter geografisch kader. De minister keurt het voorstel voor een thematisch gemeenschappelijk strategisch kader goed. Deze goedkeuring moet ten laatste 18 maanden voor de indiening van het thematisch strategisch kader worden aangevraagd.

> Raadpleeg hier alle informatie over de gemeenschappelijke strategische kaders

> Raadpleeg hier de landenlijst van de OESO-DAC

> Download het KB van 11 september 2016 betreffende het aantal gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of thematische dekking:

KB over gemeenschappelijke strategische kaders
Regelgeving vijfjarenprogramma's
11 Oct 2018 nl TAGS: Wet Koninklijk Besluit Regelgeving GSK Synergie

KB over de niet-gouvernementele samenwerking

Dit besluit bevat de operationele modaliteiten voor de medefinanciering van de organisaties van de civiele maatschappij en de financiering van de institutionele actoren.

Het bevat 8 hoofdstukken:

 1. Indeling van het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking
 2. Definities
 3. Voorwaarden en toekenningsprocedure van de erkenning
 4. Gemeenschappelijke strategische kaders (GSK)
 5. Subsidiëringsmodaliteiten en –procedure
 6. Financieringsmodaliteiten
 7. Opvolging, rapportering, en verantwoording van de interventie
 8. Overlegorganen
 9. Slotbepalingen

> Raadpleeg hier alle informatie over de aanvraag van medefinanciering voor programma's

> Download hier het KB van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking en het verslag aan de Koning:

KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking
Aanvraag medefinanciering
Regelgeving vijfjarenprogramma's
11 Oct 2018 nl TAGS: Koninklijk Besluit Wet Regelgeving
KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking - verslag aan de Koning
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Koninklijk Besluit Wet Regelgeving

NSU (Niet-subsidieerbare uitgaven)

De NSU's of NSK's (niet-subsideerbare kosten) staan vermeld in bijlage 4 bij het KB van 11 september 2016. Het is een lijst van 17 kosten die absoluut niet subsidieerbaar zijn.

Deze lijst is aanvullend op het idee: "kosten zijn subsidieerbaar als ze nodig zijn om de doelstellingen van het programma te halen".

Wat zegt de regelgeving?

De volgende kosten komen niet in aanmerking als gesubsidieerde kosten

 1. alle boekhoudkundige verrichtingen die geen betalingen inhouden, tenzij ze voortkomen uit een wettelijke verplichting ten laste van de interventie;
 2. voorzieningen voor risico’s en kosten, verliezen, schulden of eventuele toekomstige schulden;
 3. schulden of debetinteresten tenzij deze interesten het directe gevolg zijn van een vertraging in de betaling van een schuldvordering overeenkomstig de voorwaarden van artikel 32, die de twee maanden overschrijdt;
 4. dubieuze schuldvorderingen, met inbegrip van werkelijke of geschatte verliezen, ingevolge niet-invorderbare tegoeden en andere vorderingen, evenals de juridische kosten verbonden aan het terugvorderen ervan;
 5. wisselkoers verliezen;
 6. Leningen aan derden;
 7. waarborgen en borgtochten;
 8. kosten die al gedekt zijn door een andere subsidie;
 9. facturen van andere organisaties voor goederen en diensten die reeds gesubsidieerd werden;
 10. contracten voor onderaanneming of consultancy voor essentiële taken in het programma, project, synergieproject of partnerschapsproject met de gouvernementele samenwerking, die tot de ″core business″ van de gesubsidieerde organisatie behoren;
 11. uitbesteding via diensten- of consultancycontracten aan eigen personeelsleden, aan leden van de beheerraad en de algemene vergadering van de gesubsidieerde organisatie;
 12. onderverhuring van allerlei aard aan zichzelf;
 13. de aankoop van terreinen en onroerend goed, tenzij deze aankopen onontbeerlijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de interventie, en op voorwaarde dat de eigendom daarvan aan het einde van het programma aan een partner wordt overgedragen.
 14. uitgaven ten gevolge van een schadeloosstelling naar aanleiding van een schadegeval voortvloeiend uit burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;
 15. opzegvergoedingen voor niet gepresteerde opzegperiode;
 16. uitgaven verbonden aan expatriëring (verhuis, installatiepremie, vliegtickets voor de partner en personen ten laste) voor contracten van minder dan twaalf maand;
 17. de aankoop van alcoholhoudende dranken, tabak en afgeleide producten. 
Website by MINSKY