GSK - ngo-federatie

Menu

GSK

ContactpersoonHeleen Neirynck
07 Sep 2018
Regelgeving DGD 2017-2021

GSK staat voor Gemeenschappelijk Strategisch kader. Deze zijn in 2016 opgericht om het overleg tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking te bevorderen. 

Wat zijn de GSK's?

De GSK zijn in 2016 opgericht als onderdeel van het raamakkoord met de Belgische overheid over de toekomst van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De doelen van de GSK’s zijn:

 1. Coördinatie en overleg bevorderen over en van de strategieën tussen de actoren;
 2. Complementariteit of synergie tot stand te brengen binnen de niet-gouvernementele samenwerking;
 3. Collectieve leerprocessen te verzekeren;
 4. Een strategische dialoog voeren met de overheid.

Een GSK stelt verschillende strategische doelen voor die de ANGS (Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking) naar voor schuiven, op basis van de Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) van een land.

Er zijn 32 geografische GSK’s en 1 thematische GSK (thema Waardig Werk). Een GSK is een verzameling van alle ANGS (ngo’s, IA’s en vakbonden) die actief zijn in eenzelfde land, of rond hetzelfde thema.

33 GSK's

België, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cuba, Ecuador, Ethiopië, Filipijnen, Guatemala, Guinee, Haïti, Indonesië, Kameroen, Kenia, Madagascar, Mali, Marokko, Mozambique, Nicaragua, Niger, Palestijnse gebieden, Peru, RDCongo, Rwanda, Senegal, Tanzania, Thematisch GSK Waardig Werk, Oeganda, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika

Wat zegt de regelgeving?

Artikel 13 van het KB schrijft voor wat de elementen van een GSK moeten zijn:

 1. Een gedetailleerde contextanalyse, met focus op de rol en de capaciteiten van de lokale partners van de erkende organisaties, en met aandacht voor de transversale thema’s, bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 2. De presentatie van de strategische doelen van de erkende organisaties in het land of binnen het thema van het GSK, en de verantwoording van hun ontwikkelingsrelevantie;
 3. Voor elk weerhouden strategisch doel, de identificatie en de presentatie van de verschillende benaderingen van de betrokken organisaties, met  aanduiding van de verschillen en van de gelijkenissen van deze benaderingen: veranderingstheorieën, benaderingen voor de operationele uitvoering, voor het partnerschap, of voor het rekening houden met de transversale thema’s bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 4. Een identificatie van de cruciale risico’s die verband houden met de context, de strategische doelen en de benaderingen;
 5. De indicatoren en de collectieve werkmodaliteiten die het collectieve leerproces in relatie tot de nagestreefde strategische doelen mogelijk maken, en die aanleiding kunnen geven tot eventuele aanpassing van het GSK;
 6. De identificatie van opportuniteiten voor complementariteit en synergie tussen erkende organisaties, ook rond partners, en de beschrijving van de concrete engagementen van de erkende organisaties voor de uitvoering van deze onderlinge complementariteit en synergie in de realisatie van de strategische doelen;
 7. De indicatieve lijst van erkende organisaties die bijdragen aan de strategische doelen;
 8. In de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en in België, de beschrijving van de wijze waarop de strategieën en interventies van gouvernementele samenwerking in aanmerking werden genomen als onderdeel van de context bij de uitwerking van het GSK en de beschrijving van de geïdentificeerde opportuniteiten voor complementariteit en synergie met de gouvernementele samenwerking;
 9. Een beschrijving van de manier waarop het GSK is opgesteld, en in het bijzonder de elementen die de participatie van de erkende organisaties en hun lokale partners aantonen.
Wat zegt de regelgeving?

Artikel 15 van het KB schrijft voor wat de agendapunten voor elke strategische dialoog zijn

 1. de opvolging van de nagestreefde strategische doelen en van de impact;
 2. de lessen die uit de uitvoering van de programma’s zijn getrokken en hun gevolgen voor het GSK;
 3. de opvolging van de concretisering van de complementariteit en de synergieën en de daarmee verbonden leerprocessen;
 4. de opvolging van de integratie van transversale thema’s als bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 5. de analyse van de opportuniteit om de inhoud van het GSK aan te passen en, indien van toepassing, de formulering van aanbevelingen aan de minister betreffende de aanpassing van de programma’s;
 6. de opvolging van de aandachtspunten die tijdens de beoordeling van het GSK geïdentificeerd zijn.

De GSK's in 2018

 

1. Planning strategische dialogen 2018

De federaties maakten samen met DGD afspraken voor het houden van flexibele en inhoudelijke strategische dialogen. Deze dialogen moeten een meerwaarde bieden voor de realiteit en het werk op het terrein.

Enkele aandachtspunten:

 • Agenda: Elke dialoog heeft de vrijheid om de door het KB bepaalde agenda op flexibele wijze vast te stellen.
 • Deelname: Erkende organisaties zijn verplicht om deel te nemen aan de GSK-dialogen. Eén afwezigheid zonder overmacht is mogelijk, twee opeenvolgende afwezigheden kunnen worden gerechtvaardigd vanwege overmacht.
 • Enkel voor dialogen in het buitenland: Organisaties kunnen een vertegenwoordiger machtigen (een lokale partner en/of een erkende organisatie) of deelnemen vanuit Brussel via teleconferentie.
 • Teleconferentie: De federaties hebben teleconferentie-apparatuur aangekocht. De referent moet op het terrein nog steeds op zoek gaan naar een ‘tegenhanger’. Voor de kwaliteit van de teleconferentie blijven we afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding. Meer info over het gebruik van de teleconferentie-apparatuur vind je hier.

2. Oproepen leerfonds

 

Eén van de vier doelstellingen van de GSK is het bevorderen van het leren van elkaar. Daarom lanceren de federaties elk jaar een oproep voor de financiering van activiteiten in functie van het collectief leren. Dit noemen we het leerfonds.

Het is aan de referent om de oproep met de groep te delen en eventueel op de oproep in te gaan.

Het leerfonds dient bijvoorbeeld voor:

 • Workshop rond de verschillen en gelijkenissen tussen de Theories of Change van alle betrokken actoren;
 • Consultancy inhuren om te leren hoe 'groepen leren';
 • Een opdracht uitschrijven om lessons learned uit verschillende evaluaties van de betrokken actoren samen te brengen;
 • Consultancy inhuren om de transversale thema's (milieu en/of gender) beter te integreren in de programmawerking van de betrokken actoren;
 • Een opdracht uitschrijven om binnen één GSK een gemeenschappelijke evaluatie te laten uitvoeren;

3. GSK-seminarie 3 mei

 

De federaties organiseerden op 3 mei een GSK-seminarie in Brussel. 126 werknemers vanuit de hele sector (GSK-referenten, DGD-medewerkers en medewerkers van ngo's en IA's geïnteresseerd in het GSK-proces) namen deel aan het seminarie.

In een open en vertrouwelijke sfeer werd er uitgewisseld over hoe we zinvolle synergiën en complementariteit tot stand kunnen brengen. Daarnaast kwamen enkele GSK-referenten en een DGD-dossierbeheerder specifieke GSK-thema’s voorstellen. In de namiddag stonden workshops ‘collectief leren’ en ‘De brug maken met Waardig Werk’ op het programma.

Hier vind je het volledige verslag van het seminarie:

Complementariteit met Waardig Werk

Waardig Werk wordt in de wet ontwikkelingssamenwerking geïdentificeerd als één van de drie prioritaire thema’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Art. 11), naast mensenrechten en maatschappijopbouw.

Van de 33 GSK’s is er 1 thematische GSK, het GSK Waardig Werk. In die zin is het GSK Waardig Werk een GSK die andere GSK’s kan aanvullen en vice versa. De complementariteit tussen het GSK Waardig Werk en de landen-GSK’s is een punt dat vaak terugkomt op de strategische dialogen.

Evaluaties van de GSK

De werking van de GSK en de dialogen die erbij horen, worden van nabij opgevolgd. Zo werden de dialogen tot nu toe jaarlijks geëvalueerd:

Het evaluatieverslag van het proces van de redactie en de goedkeuring van de dialogen door DGD (2016).

Het evaluatieverslag van de eerste ronde van de strategische dialogen in 2017. Een Engelse, Franse en Spaanse versie van het rapport kunnen gedownload worden op de GSK-SharePoint.  

De belangrijkste verbeterpunten uit de evaluatie waren:

 1. Meer flexibiliteit
 2. Meer inhoud
 3. Minder administratie
 4. Duidelijkere afspraken

In 2018 volgt opnieuw een korte evaluatie van het tweede jaar van de werking van de GSK. Meer info volgt via de referenten. 

 

In 2019 staan er twee grote onafhankelijke evaluaties op de planning:

 • Eén van DBE (Dienst Bijzondere Evaluatie) rond Synergie & complementariteit
 • Eén van de federaties over de meerwaarde van de GSK als instrument

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren

Heleen Neirynck voor ngo-federatie (heleen.neirynck@ngo-federatie.be +32 (0)2 536 19 24)

Etienne De Leeuw voor ACODEV (edl@acodev.be, +32 (0)2 209 29 63)

Koen Frederix voor FIABEL (koen.frederix@fiabel.be, +32 (0)2 209 07 96)

Website by MINSKY