Missie, visie en werking - ngo-federatie

Menu

Missie, visie en werking

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Jan 2020
Gewijzigd op: 28 May 2020
Over ngo-federatie

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo's voor Ontwikkelingssamenwerking. We vertegenwoordigen de sector bij de federale en andere overheden, we ondersteunen de leden in hun overleg met die overheden, bevorderen de samenwerking binnen de sector en versterken de kwaliteit van de werking van ngo's. 

Missie

De missie van ngo-federatie is:

 • de belangen behartigen van haar leden: door aangepaste beleidskaders en regelgeving bij overheden te bedingen; door de ngo's als groep duidelijk te positioneren in relatie tot de privésector, tot de geïnteresseerde publieke opinie en tot andere relevante spelers;
 • kwaliteit van de sector bevorderen: binnen een erkend kwaliteitskader een professionele ngo-sector uitbouwen die de uitdagingen en veranderingen van internationale samenwerking aankan;
 • dienstverlening aan haar leden waarborgen en verzakelijken, door advies en informatie te verstrekken, door vertegenwoordiging van de sector, door transparantie,...

We brengen de missie in de praktijk door op de volgende speerpunten in te zetten:

 • We zijn de gesprekspartner van de federale overheid voor de Vlaamse en tweetalige niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, die allen lid zijn van ngo-federatie.
 • In overlegorganen vertegenwoordigen we deze leden als het gaat over materies die verbonden zijn aan hun verplichtingen als rechtspersoon of als werkgever. We behartigen bij de federale en andere overheden de belangen van onze leden. We bedingen aangepaste beleidskaders en regelgeving.
  • Om dit juist aan te pakken steken we eerst ons licht op in beleidsadviesgroepen met de leden, die over strategische thema’s gaan.
 • We ondersteunen de leden in hun relaties met de bevoegde overheden.
 • We versterken de kwaliteit van de sector en de leden op methodologisch, operationeel en strategisch vlak, binnen een erkend kwaliteitskader. 
  • We verstrekken (beleids)informatie via onze website en onze nieuwsbrief
  • We verstrekken thematisch advies op maat van de ngo
  • We bieden vormingen aan in verschillende domeinen van ontwikkelingssamenwerking
  • We bieden extra advies aan via de expertise van professionele partners waarmee we samenwerken
 • We bevorderen de samenwerking en de taakverdeling tussen de ngo’s. We bouwen zo samen met onze leden een toekomstgericht beleid uit.
  • We hebben daartoe thematische platformen opgericht, waarin de leden ideeën en beste praktijken uitwisselen en elkaar ondersteunen bij specifieke vragen.

Visie

In de uitvoering van deze missie hanteert ngo-federatie de volgende visie:

 • ngo-federatie verenigt alle Vlaamse en tweetalige ngo's voor ontwikkelingssamenwerking
 • de ngo's halen hun legitimiteit uit de sterke band met het middenveld in Noord en Zuid
 • de federatie is ervan overtuigd dat haar leden bekwaam zijn om zich aan de nieuwe noden en wendingen binnen de Noord-Zuidproblematiek aan te passen. Ze wil de kracht van haar leden naar buiten uit zichtbaar maken
 • de federatie wil via een erkend stelsel zelfregulerend werken aan de kwaliteit van de sector
 • de federatie gelooft in en versterkt:
  • de autonomie van haar leden tegenover de medefinancierende overheden, terwijl ze met deze overheden een opbouwende dialoog aangaan
  • de eigenheid van elk lid: het pluralistisch karakter van de federatie is een grote meerwaarde.

Leden

Onze gewone leden zijn alle Vlaamse en Nederlandstalige ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking die erkend zijn door DGD. Daarnaast hebben we ook toegetreden leden. Zij hebben ook toegang tot al onze informatie en mogen deelnemen aan onze events, maar hebben geen stemrecht op onze Algemene Vergadering, we bieden ze geen één-op-één-ondersteuning en ze genieten geen toegang tot fondsen. Vaak zijn dit organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, maar (voorlopig) zonder erkenning van DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp). Soms zijn het organisaties met een andere finaliteit, maar die in zekere mate ook aan ontwikkelingssamenwerking doen.

Drie federaties

Ngo-federatie treedt op voor de Vlaamse en tweetalige niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. De twee andere federaties in België zijn ACODEV en Fiabel.

 • ACODEV verenigt en vertegenwoordigt 79 Franstalige, tweetalige (Nederlands-Frans) en Duitstalige organisaties van de civiele maatschappij die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking. Ngo-federatie en ACODEV werken nauw samen in belangenbehartiging, ondersteuning en advies naar de sector.
 • Fiabel staat voor de Federatie van Belgische Institutionele Actoren. Dat zijn 9 grote spelers die partner zijn van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze hebben gemeen dat ze een bijzondere band hebben met overheden, zowel in België als in de partnerlanden, een sterke focus op kennis en kwaliteit kennen, en naar innovatieve oplossingen zoeken voor globale en lokale uitdagingen. 

Beleidsdocumenten

Het beleid en de werking van ngo-federatie zijn vastgelegd in verschillende documenten. De werking van de federatie wordt geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het document 'organisatiebeheer ngo-federatie' operationaliseert het beheer van de federatie.

Het beleid van de federatie wordt opgehangen aan een strategisch vijfjarenkader dat vertaald wordt in een technisch en financieel dossier met specifieke doelstellingen waarvoor medefinanciering wordt aangevraagd bij DGD. Het technisch en financieel dossier wordt opgesteld samen met de andere federaties: ACODEV en Fiabel. Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld over de realisaties en geleerde lessen.

Tot slot wordt het beleid en de werking van de federatie regelmatig geëvalueerd. De evaluaties en de managementrespons worden ook op deze website gepubliceerd.

Werking federatie

Statuten ngo-federatie
07 Jan 2020 nl

Programma's en verslagen

Jaarverslag 2017 ngo-federatie
Bestuurlijke werking
11 Oct 2018 nl

Evaluaties

De mid-termevaluatie en managementrespons van 2020 vindt u samengevoegd in onderstaand document. 

Mid-term evaluatie van de uitvoering van het technisch en financieel dossier van de federaties en management respons
26 May 2020 nl
Website by MINSKY