Bevragingen - ngo-federatie

Menu

Bevragingen

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Johan De Crom
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 01 Sep 2020
Over ngo-federatie Participatie

Jaarlijks brengen we als ngo-federatie de nodige gegevens van de sector bijeen. Dit door specifieke bevragingen aan onze leden. We doen dat ten eerste als beleidsvoorbereidend werk. Ten tweede om de werking van de federatie af te stemmen op de noden van onze leden.

Recente bevragingen

 

 

1 september 2020: Tussentijdse evaluaties van het DGD-programma 2017-2021. Wat leren we hieruit?

9 juli 2020: Morele verantwoording via IATI. Wat leren we hieruit?

4 mei 2020: Bevraging intenties toekomstige programma 22-26 (deel 2)

15 november 2019: Bevraging intenties toekomstige programma 2022-2026

12 november 2019: Enquête directeurs over GSK

Wat: Bevraging van directies over toekomstige GSK 2022-2026 in het kader van de GSK-evaluatie (uitgevoerd door onafhankelijke evaluatoren)

Doelgroep: Directies van alle CMO en IA

Manier van bevraging: Online enquête met stellingen die moeten gescoord worden. Vragen voor toelichting zijn optioneel.

Aantal vragen: 35-tal korte vragen (stellingen)

Duur: Maximum 15 minuten

Vertrouwelijkheid: De enquête wordt volledig beheerd door twee onafhankelijke evaluatoren. Enkel zij hebben toegang tot de enquête en de antwoorden. De antwoorden worden anoniem geregistreerd. De verwerking van de resultaten gebeurt volledig anoniem. Elke vraag zal zowel in het Nederlands als in het Frans gesteld worden.

Communicatie van de resultaten: Via het eindrapport van de GSK-evaluatie, op een geconsolideerde manier.

Doelstelling: Een zo globaal mogelijk beeld krijgen van de visies van de directies van CMO en IA op de toekomstige GSK 2022-2026.

Auteurs: Evaluatoren van de GSK-evaluatie: Nancy Jaspers (NL: Nancy Jaspers nancy@humanya.be) en Pierre Gréga (FR: pierre.grega@drisconsult.eu)

Contactpersonen bij de secretariaten van de federaties: heleen.neirynck@ngo-federatie.be, edl@acodev.be, koen.frederix@fiabel.be

Deadline: maandagavond 18 november 2019

Vanaf 25 maart 2019: Evaluatie werkgroepen

Doelgroep: medewerkers van ngo’s die deelnemen aan werkgroepen

Doelstellingen / Gebruik van de resultaten: monitoring van de werkgroepen, verbetering van hun werking

Type bevraging: tevredenheidsenquête bij de deelnemers aan de werkgroepen van de federaties

Aantal vragen en tijd nodig om de vragen te beantwoorden: 6 vragen, 10 minuten

Vertrouwelijkheid: de antwoorden zijn vertrouwelijk, enkel de globale resultaten zullen verspreid worden

Auteur: ACODEV & ngo-federatie, Solange Orrego (so@acodev.be)  & Eric Kint (eric.kint@ngo-federatie.be)

Deadline: 12 april 2019

Communicatie van de resultaten: via de Nieuwsbrief en de betreffende werkgroepen zelf

11 maart 2019: Bevraging voor het Toekomsttraject 2030

Wat: 1 van de stappen in het Toekomsttraject 2030 is een bevraging over de visie van medewerkers en vrijwilligers van Belgische ngo's. We vragen de visie over: Welke uitdagingen zien medewerkers en vrijwilligers binnen Belgische ngo’s voor deze sector? Hoe moet de sector evolueren om daar op te antwoorden tegen 2030?

> Meer informatie over het toekomsttraject lees je hier.

Raadpleeg hier op voorhand een voorbeeld van de vragenlijst.

Doel: We willen de visie van zo veel mogelijk geëngageerde vrijwilligers en medewerkers binnen Belgische ngo’s verzamelen.

Doelgroep: geëngageerde vrijwilligers en medewerkers binnen Belgische ngo’s. We peilen naar de visie van individuen actief binnen Belgische ngo’s en niet van organisaties.

Manier van bevraging: Online enquête met gesloten en open vragen.

Aantal vragen: 20

Duur: Tussen 20 en 30 minuten.

Vertrouwelijkheid: De anonimiteit van jou en je organisatie worden gegarandeerd.

Wat mag je verwachten na deze bevraging: De resultaten worden gebruikt  om de thematische sessies van de 4 ‘Toekomstateliers 2030’ vorm te geven (13-16 mei). Alle aanvullende input en suggesties voor deze ateliers zijn ook steeds welkom (femmy.thewissen@ngo-federatie.be)

Contactpersoonfemmy.thewissen@ngo-federatie.be

Deadline: maandag 08/04/2019

1 maart 2019: jaarlijkse bevraging leereffect van onze vormingen 2018

Context / Doelstellingen: monitoring van de vormingen, jaarlijkse rapportage

Type bevraging: jaarlijkse bevraging over het effect van de vormingen, in een kader van leren en verbeteren

Doelgroep: deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door de federaties in 2018

Aantal vragen en tijd nodig om de vragen te beantwoorden: 4 vragen, 5 minuten

Vertrouwelijkheid: het verzamelen van de antwoorden gebeurt vertrouwelijk; de verwerking en publicatie zijn anoniem

Deadline: Vrijdag 22 maart 2019

Communicatie van de resultaten: via de nieuwsbrief van de federaties en het jaarrapport 2018

Contactpersonen: Justine Ferrier (jf@acodev.be), Heleen Neirynck (Heleen.Neirynck@ngo-federatie.be) & Ruth Beeckmans (Ruth.Beeckmans@fiabel.be)

22 feb 2019: Jaarlijkse bevraging over de werking van de federaties

Wat: Jaarlijkse bevraging over de activiteiten en het programma van de federaties in 2018.

Doelgroep: de verantwoordelijken binnen de lidorganisaties van de federaties (ngo-federatie, Fiabel en ACODEV).

Manier van bevraging: Online enquête met gesloten en open vragen.

Aantal vragen: 32 korte vragen

Duur: Maximum 15 minuten

Vertrouwelijkheid: Het verzamelen van jouw input is vertrouwelijk, de verwerking en publicatie zijn anoniem.

Communicatie van de resultaten: aan de Raad van Bestuur. Uiteraard geanonimiseerd.

Context / Doelstellingen: Follow-up van de door de federaties georganiseerde activiteiten; input voor het jaarverslag; verbetering van het functioneren van de federaties; gedeeltelijke input voor de mid-term evaluatie van de federaties.

Auteurs: ACODEV, ngo-federatie en Fiabel

Contactpersoonfemmy.thewissen@ngo-federatie.be

Deadline: vrijdag 22 maart 2019

Overzicht vragen: download hier de vragen

13 feb 2019: bevraging ter opvolging schuldvorderingen en gedetailleerde budgetten

29 nov 2018: Functioneren GSK - editie 2018

Wat: De enquête peilt enkel naar ervaringen met het GSK en alle gerelateerde activiteiten voor het jaar 2018.

Doelgroep: Dit is een gemeenschappelijke bevraging voor medewerkers van zowel CMO/IA als medewerkers van DGD / BuZa / posten. De resultaten van beide partijen zullen zo op een gesegmenteerde manier geanalyseerd kunnen worden.

Doel: Via deze enquête willen de federaties samen met DGD, verbeterpunten detecteren die kunnen aangepakt worden voor de editie 2019.

Manier van bevraging: Online enquête. Vooral gesloten vragen die verplicht in te vullen zijn. De commentaarvakken zijn optioneel in te vullen.

Aantal vragen: Het aantal in te vullen vragen is afhankelijk van jouw rol in het proces. Vul je de vragen in vanuit de rol van de overheid, dan heb je een 15-tal vragen in te vullen. Vul je de vragen in vanuit de rol van de CMO/IA, dan heb je een 9-tal vragen in te vullen.

Duur: Ongeveer 15 minuten.

Vertrouwelijkheid: Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Ze zijn per definitie niet anoniem (er is bijvoorbeeld maar één referent per GSK). Elke set van antwoorden krijgt in de verwerking een automatisch gegenereerde ID toegekend. De analyserapporten zullen enkel geconsolideerde data presenteren. Daar waar gesegmenteerd wordt in de analyse, zullen de antwoorden van de CMO/IA vergeleken worden met de antwoorden van de overheid (DGD / BuZa / posten) als groep. Er zullen per GSK wel twee soorten rapporten gemaakt worden: één voor de groep CMO/IA en één voor de groep DGD / BuZa / posten met groepspecifieke analyses over de evaluatie van de referenten en de deelnemers.

Wat mag je verwachten na analyse van de antwoorden?

 • Eén gestandaardiseerd rapport voor elk GSK ► voorzien tegen 21 december 2018
 • Een globaal syntheserapport voor alle GSK’s samen ► voorzien tegen 28 januari 2018

Beide documenten zullen via de GSK-referent (voor de CMO/IA) of de DGD-GSK-verantwoordelijke (voor DGD/BuZa/posten) verspreid worden.

Contactpersonen:

Deadline: dinsdag 18 december om 12 uur (Belgisch uur)

In de loop van 2019 staan er ook twee onafhankelijke evaluaties op het programma rond synergie & complementariteit / GSK als instrument. Zowel DBE als de federaties zullen een evaluatie initiëren. Hier hoor je later nog meer over.

6 sept 2018: Bevraging over ervaringen met performantiescores

Doelstelling: Deze enquête kadert in de evaluatie van het nieuw systeem van verantwoorden volgens het nieuwe KB 2016. We willen informatie vergaren over hoe organisaties het (allereerste) proces van morele verantwoording via de performantiescores en de geleerde lessen ervaren hebben. De conclusies nemen we mee in onze gesprekken met DGD.

Type bevraging: online enquête of opmerkingen op verslag platform M&E

Doelgroep: Voor alle organisaties (CMOs en IAs) die in april hun performantiescores en geleerde lessen indienden bij DGD. Het is de bedoeling om 1 vragenlijst in te vullen per organisatie.

Aantal vragen en invultijd: Het gaat over 14 stellingen die je kan beoordelen op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. Het invullen ervan zou 10 tot 15 minuten moeten duren.

Deadline: Donderdag 6 september 2018 (om 17u)

Gebruik van de gegevens: Deze vragenlijst is niet anoniem. Zo kunnen we nagaan wie via de vragenlijst antwoordde en wie door commentaren te geven op het verslag. De communicatie over de resultaten is vanzelfsprekend wel geanonimiseerd.

Presentatie van de resultaten: De resultaten worden besproken op de Raad van Bestuur van ngo-federatie en ACODEV, de Ledenvergadering van Fiabel en in het platform M&E. Indien er belangrijke sector conclusies uit komen zullen die algemeen gecommuniceerd worden.

Auteurs: Raphaël Maldague (RM@acodev.be), Femmy Thewissen (Femmy.Thewissen@ngo-federatie.be) & Ruth Beeckmans (Ruth.Beeckmans@fiabel.be)

 

2 juli 2018: Bevraging over ervaringen met call for proposals DGD/BTC/ambassades

Doelstelling: Deze bevraging kadert binnen een vergelijkend onderzoek over trends in financieringsmodaliteiten voor ngo’s in 6 Europese landen, dat HIVA uitvoert in opdracht van ngo-federatie en ACODEV. Aangezien we een geleidelijke toename van calls for proposals (CfP) binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking (met uitzondering van de CfP binnen deBelgische humanitaire hulp) zien is het als federaties ook belangrijk om zicht te hebben op de mate waarin onze leden intekenen op calls en wat de ervaringen hiermee zijn. We willen de informatie die uit deze vragenlijst komt ook gebruiken voor een debat binnen de sector over financieringsmodaliteiten.

Type bevraging: online enquête

Doelgroep: Directeurs van de leden van ngo-federatie en ACODEV

Het aantal vragen en de werkelijke invultijd: tussen de 10 en 30 minuten. Gelieve ook de vragenlijst te beantwoorden indien u nooit op calls van DGD, BTC/ENABEL of de ambassades intekende. Dat laat ons toe om een globaal overzicht te hebben. In dat geval gaat het over 5 vragen.

Deadline: 2 juli

Gebruik van de gegevens: De dataverzameling gebeurt op naam, maar de gegevens worden wel anoniem verwerkt. In het rapport zal alleen over de sector als geheel gecommuniceerd worden. De gegevens zullen ook geaggregeerd op sector niveau gecommuniceerd worden met de sector.

Auteurs: Boris Verbrugge (HIVA- KULeuven) samen met Femmy Thewissen (ngo-federatie) en Sylvie
Graffe (ACODEV).

Contactpersoon: Femmy Thewissen femmy.thewissen@ngo-federatie.be

14 juni 2018: Morele verantwoording via IATI: wat leren we hieruit?

Doelstelling: Deze enquête kadert in de evaluatie van het nieuw systeem van verantwoorden volgens het nieuwe KB 2016. We willen informatie vergaren over hoe organisaties het (allereerste) proces van morele verantwoording via IATI ervaren hebben om op basis daarvan lessen te trekken.

Met de resultaten van de enquête zullen de federaties:

 • met DGD bespreken waar het proces goed of slecht ging, en waar actie moet ondernomen worden.
 • met de ruime IATI-gemeenschap (zij die al op IATI publiceren en zij die het overwegen) de lessen uit België delen.
 • de ondersteuning naar de toekomst toe verbeteren.
 • sectorale opvolging doen van hoe de beleving van de IATI-publicatie evolueert in de komende jaren.

Met de resultaten van de enquête zullen de organisaties:

 • een interne reflectie over hun eigen IATI-proces kunnen voeren
 • uit de ervaring van andere organisaties leren

 

Doelgroep: Voor alle organisaties (CMOs en IAs) die een publicatieplicht hadden ten opzichte van DGD. Het is de bedoeling om 1 vragenlijst in te vullen per organisatie. Het is daarbij belangrijk dat alle personen betrokken bij de publicatie mee nadenken over de antwoorden.

Aantal vragen en invultijd: De vragenlijst bevat 51 vragen en het invullen ervan zou 30 tot 45 minuten moeten duren. Daarnaast vragen we je ook tijd nemen om de antwoorden te bespreken met de andere betrokken collega’s.

Deadline: Donderdag 14 juni 2018 (om 17u.)

Methode: Online vragenlijst met zowel kwantitatieve als kwalitatieve, open en gesloten vragen. De resultaten zullen verder besproken en verdiept worden in de BAG Transparantie.

De enquête is via een online module. Deze is via e-mail naar alle organisaties gestuurd. Om de vragen op voorhand te kunnen bespreken met collega’s vind je hier de PDF-versie van de enquête. Duid best 1 persoon aan om de antwoorden te verzamelen en de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan op verschillende momenten ingevuld worden door op ‘hervat later’ te klikken.

Vertrouwelijkheid: Deze vragenlijst is niet anoniem want de federaties moeten in staat kunnen zijn om te identificeren hoe elke organisatie vanuit de eigen context dit proces beleefd heeft. Bij het delen van de resultaten zullen uiteraard geen namen van organisaties of personen genoemd worden. Indien dit relevant blijkt, zal de toestemming van de betrokken organisatie gevraagd worden.

Privacyverklaring: Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.

Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.

Presentatie van de resultaten: De resultaten zullen besproken worden tijdens de BAG Transparantie en gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Auteurs: Justine Ferrier, Paola Andrea Vallejo Patiño & Ruth Beeckmans 

Contactpersoon: Paola Andrea Vallejo Patiño

Ons bevragingsbeleid

Om onze leden niet onnodig om om de haverklap te bevragen, maakten we intern afspraken.

We weten dat onze leden niet alleen door ons bevraagd worden. Daarom proberen we onze bevragingen af te stemmen qua timing en inhoud.

 

Planning

 • We trachten de verschillende bevragingen op elkaar af te stemmen zodat zoveel mogelijk informatie in één bevraging kan opgehaald worden. De verantwoordelijke voor bevragingen centraliseert dit.
 • We streven ernaar om jaarlijks het aantal bevragingen zo laag mogelijk te houden. We houden rekening met de urgentie en drukke perioden voor de leden (afrekening, jaarverslag enz.)
 • Per kwartaal worden alle voorstellen tot bevraging gecentraliseerd en wordt er op het stafoverleg een planning afgesproken.
 • Geplande bevragingen over "strategische" onderwerpen worden eerst voorgelegd aan de RvB vooraleer we ze lanceren.
 • De oproepen voor deze bevragingen staan in het overzicht op deze pagina en in de nieuwsbrief.

 

Centralisatie

 • Onderzoeksresultaten worden gecentraliseerd bijgehouden.
 • Op deze pagina geven we een overzicht van de lopende en komende onderzoeken.
 • Eén persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van alle onderzoeken.
 • De auteur van een bevraging is verantwoordelijk voor de opvolging en terugkoppeling van de resultaten aan de leden.
 • Uiteraard wordt de confidentialiteit bewaard, enkel vooraf afgesproken informatie wordt publiek gemaakt.

 

Verificatie van de reeds beschikbare informatie

We vallen onze leden niet lastig met het opvragen van informatie waarover we reeds beschikken. Voor het starten van een onderzoek moeten de initiatiefnemers van de bevraging rekening houden met de al beschikbare informatie:

 • ngo-openboek.be / X-bank.
 • beschikbare cijfers van DGD
 • andere overzichten....

Indien deze databases niet volledig of up-to-date ingevuld zijn door alle leden, moeten doelgerichte enquêtes dat gebrek opvangen.

 

Afstemming / uniformiseren van de bevragingen

Elk onderzoek bevat de volgende informatie:

 1. Naam van het onderzoek.
 2. Auteur / eindverantwoordelijke van het onderzoek + zijn/haar contactgegevens.
 3. Wie wordt bevraagd? Directeurs, bestuurders, leden van bepaalde werkgroepen, ... 
 4. Manier van bevraging: online enquête, vragenlijst, telefonische enquête, ...
 5. Het aantal vragen en de werkelijke invultijd.
 6. De deadline.
 7. Informatie over wat er met de gegevens zal gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:
  • Info gaat enkel naar de individuele ngo;
  • Gegevens worden al dan niet gedeeld met DGD;
  • Doel en grote lijnen worden publiek gemaakt via de website;
  • Het volledig sectoroverzicht gaat naar de RvB van de federatie.

 

Procedure

 1. Vooraleer een bevraging op te starten, kijken we of de gezochte informatie al aanwezig is. In de bestaande gegevensbanken of bij de resultaten van vroegere bevragingen.
 2. Het voorstel tot bevraging wordt besproken op het 2-wekelijks teamoverleg.
 3. Indien de bevraging over "strategische" onderwerpen gaat, wordt deze eerst voorgelegd aan de RvB voor goedkeuring.
 4. Er wordt een bevragingsfiche opgesteld, met daarin alle noodzakelijke informatie.
 5. De bevraging wordt gelanceerd en staat gedurende de noodzakelijke tijd open.
 6. Na afsluiting van de bevraging worden de gegevens verwerkt en wordt er een (beknopte) feedback aan de leden gegeven.
 7. Afgesloten bevragingen en hun resultaten kunnen online een plaats krijgen. Dit is afhankelijk van de confidentialiteit en de gemaakte afspraken per bevraging.
Website by MINSKY