Corona en de ngo-sector: waar vind je de juiste info? - ngo-federatie

Menu

Corona en de ngo-sector: waar vind je de juiste info?

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 31 Mar 2020
Gewijzigd op: 15 Jul 2020
Onze ondersteuning

Update juli 2020: de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid heeft verdere informatie gegeven m.b.t. de terugkeer van gerepatriëerde coöperanten. Zie hiervoor de nota "Corona en coöperanten" hier onderaan. Wil je meer informatie ontvangen, contacteer dan Bruce Stevens.

We geven je hier een zo breed mogelijk overzicht van alle informatie over het coronavirus die relevant is voor de ngo-sector. De federaties blijven steeds beschikbaar ter ondersteuning van de leden, maar bekijk al even deze pagina voor je contact met ons opneemt. We blijven deze pagina steeds bijwerken.

 

1. Communicatie DGD

DGD benadrukt dat organisaties voldoende professioneel georganiseerd zijn om hun organisatiebeheer wendbaar aan te passen om de maatregelen van de federale overheid toe te passen. Telewerk biedt veel mogelijkheden en laat ook toe om de morele verantwoording en institutionele dialogen te laten doorgaan, weliswaar rekening houdend met de limieten van telewerk en de flexibiliteit die ze vereisen.

DGD gaat ervan uit dat de programma’s verder uitgevoerd worden en de medefinanciering dus niet in het gedrang komt.

  • De uitbetaling van de schijf 2020 zal dan ook gewoon doorgaan, weliswaar met een kleine vertraging voor sommige organisaties die nog niets ontvangen hebben. Ook via telewerk zal die uitbetaling nu voortgezet worden.
  • De huidige regelgeving (artikel 34 van het KB van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking) laat heel wat flexibiliteit toe in de aanpassing van de programma’s. DGD roept op om deze flexibiliteit zo maximaal mogelijk toe te passen. Indien er écht bepaalde resultaten niet gehaald kunnen worden, bijv. op het vlak van wereldburgerschapseducatie, is het belangrijk deze via de federaties goed in kaart te brengen zodat deze met DGD besproken kunnen worden.

Het gaat uiteraard over een eerste contact en DGD is er zich van bewust dat haar boodschap en de voorlopige compenserende maatregelen kunnen evolueren in functie van de wijzigende situatie en de impact daarvan op de uitvoering van programma’s en interventies. We moedigen leden aan om goed in kaart te brengen wanneer resultaten niet gehaald zouden worden door deze pandemie. Dit stelt ons in staat om op basis van concrete vragen en cases concrete maatregelen met DGD uit te werken.

Daarnaast heeft DGD D5 (dienst Humanitair) ook volgende communicatie meegedeeld, specifiek gericht naar humanitaire organisaties:

  • "Voor alle verzoeken tot wijziging van activiteiten, gebieden, doelstellingen of resultaten, met een eventuele verlenging of wijziging van het budget, in verband met de gevolgen van Covid-19, wordt dezelfde procedure gevolgd als voor alle andere gebruikelijke wijzigingen. Zij worden beschouwd als verzoeken tot wijziging van de overeenkomst en moeten ons derhalve worden toegezonden in een brief aan de Directeur D5 of, in voorkomend geval, aan DGD. Dit moet worden bijgevoegd aan een e-mail die naar de dossierbeheerder wordt gestuurd. Er zal zo snel mogelijk een antwoord worden gegeven." 
  • "Verlengingen na de periode van 18 maanden voor projecten zijn niet mogelijk. Dit is een wettelijke verplichting die helaas niet kan worden opgeheven, zelfs niet in deze crisisperiode. We zullen hieruit lessen leren voor de toekomst." 
  • "De documenten die gewoonlijk in papieren vorm nodig zijn (eindverslagen, tussentijdse verslagen, enz.) kunnen op de vervaldag elektronisch naar de dossierbeheerder worden gestuurd. Papieren versies moeten zo snel mogelijk worden opgestuurd."

 

DGD heeft laten weten dat de tijdelijke wetgeving als reactie op de coronacrisis een beperkte impact kan hebben op de deadline van de financiële rapportage. Meer informatie vind je op onze website.

Tot slot moedigt DGD organisaties ook aan om te bekijken welke bijdrage ze kunnen leveren aan de bestrijding van Covid-19 in de partnerlanden van de ANGS. Initiatieven vanuit platformen zoals BecauseHealth (zie ook hun COVID-19 pagina) worden aangemoedigd, omdat ze complementair zijn aan de lopende programma’s en humanitaire interventies en in synergie en complementariteit met zo veel mogelijk actoren (niet enkel ANGS maar ook met bijv. Enabel).

Op onze website vind je ook eerdere relevante communicatie van DGD naar de sector. Wij blijven ons informeren om mogelijke veranderingen zo snel mogelijk te communiceren.

Brief DGD aan partners

2. HR en andere operationele aspecten

3. Repatriëring en luchtverkeer

Wat als je beslist om te repatriëren, maar moeilijkheden ondervindt bij terugkeer naar Europa? De FOD Buitenlandse Zaken biedt je algemene informatie over consulaire bijstand in het buitenland. De coöperant moet zich zo snel mogelijk registreren op travellersonline en contact opnemen met de plaatselijke ambassade of het consulaat. Als er geen Belgische ambassade aanwezig is, kan je als EU-burger terecht bij ambassades van andere EU-landen. Wat betreft gerepatrieerde werknemers die terug in België zijn, verwijzen we naar de fiche 'corona - coöperanten'.

Op de website van Buitenlandse Zaken vind je naast algemeen advies over verplaatsingen van en naar het buitenland, ook individuele reisadviezen en updates over een eventuele sluiting van het luchtruim. De webpagina van International SOS biedt een uitgebreider overzicht.

Onderaan deze pagina vind je een voorbeeld van een stappenplan voor de evacuatie van een coöperant, en informatie van de DOSZ (juli 2020) over de terugkeer van gerepatriëerde coöperanten.

4. Continuïteit en heropstart

Op 9 april werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd houdende diverse tijdelijke aanpassingen aan het vennootschaps- en verenigingsrecht om tegemoet te komen aan de moeilijkheden die door het coronavirus worden veroorzaakt, bijvoorbeeld betreffende uitstel en elektronische organisatie van de algemene vergadering (AV). Men biedt de mogelijkheid tot uitstel van tien weken voor een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting de algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar te houden (artikel 7 KB). 

De deadline voor financiële rapportage aan DGD, met inbegrip van een goedgekeurde jaarrekening, blijft wel 30 juni 2020. Uitzonderingen hierop, met name de mogelijkheid tot indiening van een goedgekeurde jaarrekening later dan 30 juni, zijn toegelaten op voorwaarde dat dit wordt besproken met de dossierbeheerder.

De FOD WASO ontwikkelde een generieke gids ter ondersteuning van de heropstart van het bedrijfsleven tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen. Deze gids vind je hieronder als bijlage.

Een aantal operationele zaken moeten blijven gebeuren, maar worden nu sterk bemoeilijkt door de omstandigheden. Op de website van de FOD Economie vind je informatie over hoe je onderneming de continuïteit kan verzekeren, zoals bv. elektronische ondertekening van documenten.

Liantis ontwikkelde een handleiding en checklist voor risicoanalyse en voor de ontwikkeling van een Business Continuity Plan (BCP) - specifiek aangepast aan de uitbraak van het coronavirus.

5. Andere links

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een interessant overzicht gemaakt met de verschillende beleidsresponsen per land. Het biedt een overzicht van economische steunmaatregelen en macro-economische beleidskeuzes als gevolg van de coronacrisis.

Website by MINSKY