Integriteit bij Belgische ngo's - ngo-federatie

Menu

Integriteit bij Belgische ngo's

ContactpersoonEric.kint@ngo-…
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Integriteit

Integriteit is een hot-topic bij de Belgische ngo's. We zijn heel blij dat al onze leden het Belgische integriteitscharter ondertekenden. Ngo-federatie ondersteunt haar leden intensief om te voldoen aan de strenge integriteitseisen.
De Belgische ngo-sector is een goed voorbeeld en dat willen wij zo houden.

Integriteitscharter

De volledige Belgische ontwikkelingssamenwerking ondertekent het charter integriteit.

Dit charter kwam tot stand op initiatief van Minister De Croo en werd ontwikkeld samen met de sector Ontwikkelingssamenwerking*. De hele sector ondertekende dit charter en toont zo hun engagement om dit charter te operationaliseren.

Het vertrekt van een aantal uitgangsprincipes en pakt integriteit aan in haar meest ruime betekenis (zowel financiële als morele integriteit). Het charter vraagt:

 • ethische codes;
 • opleidingen;
 • controles;
 • vertrouwenspersonen voor advies;
 • opbouw van vertrouwelijke meldpunten;
 • integriteit in onze relaties met het Zuiden;
 • ondernemen van acties bij integriteitsschendingen en de communicatie hierover.

Het is een belangrijk concreet individueel en collectief engagement van de ganse Belgische sector Ontwikkelingssamenwerking.

*De hele sector, dat wil zeggen: alle erkende organisaties van de civiele maatschappij, institutionele actoren, Enabel, BIO en DGD.

 

Als ngo-federatie zijn we zeer blij met dit charter. We zetten het werk dat vele ngo's al ondernemen rond integriteit verder en we leggen de minimumlat overal even hoog. Toch kunnen individuele ngo's er voor kiezen om de lat zelf nog hoger te leggen. We zijn trots dat al onze leden dit charter ondertekenden en bezorgden aan DGD.

Daarmee stopt het werk uiteraard niet: binnen de beleidsadviesgroep integriteit zal verder vorm worden gegeven aan de implementatie van de engagementen van de ngo’s op het vlak van morele en financiële integriteit.

Onze ondersteuning

Er vindt overleg plaats tussen het kabinet van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo, de administratie en de federaties over integriteit. 
Een speciale task force, bestaande uit het kabinet, DGD, de federaties, Enabel en BIO onderzoekt hoe de integriteitssystemen en het corruptierisicobeheer van organisaties versterkt kan worden. Dit zullen we doen op basis van de OESO-DAC richtlijnen rond corruptierisicobeheer én op basis van bestaande goede praktijken bij organisaties. Want ook bij ngo’s bestaan er goede praktijken van gedragscodes rond integriteit en anticorruptie.

De federaties geven alle steun aan dit initiatief en zullen hier mee vorm aan geven. Daarnaast ondersteunen we onze leden door:

 • bewustmaking;
 • vormingen te organiseren;
 • uitwisseling te organiseren;
 • goede praktijken rond integriteit te verzamelen en te verspreiden.

De komende maanden lanceren we acht werven waarmee we onze leden ondersteunen.

De 8 werven om tot een volwaardig integriteitsbeleid te komen.
Integriteit bij Belgische ngo's
12 Nov 2018 nl TAGS: Integriteit

Werf 1: opmaken van een ethische code per organisatie

Wat staat er in een goede ethische code? Waar kan ik goede voorbeelden vinden?

 

Het ‘integrity management framework’: elementen van een organisationeel integriteitsbeleid. Is op onze Kick Off Integriteit (18/09/2018) voorgesteld door Professor Jeroen Maesschalk. Naast de presentatie over het framework gaf hij een mini-dilemmatraining.

Presentatie integriteitsbeleid bij ngo's door Jeroen Maesschalk
Integriteit bij Belgische ngo's
18 Sep 2018 nl TAGS: Integriteit

Werf 2: Aanstellen van een change manager integriteit

Op de avond van Sinterklaas 2018 kregen wij het bezoek van René Bujard. De vroegere Global HR Director van Oxfam International. Een boeiende avond, met een  interactieve lezing over safeguarding. Het relaas van een stevige ervaring uit de eerste hand.

We vragen om dit document enkel intern te gebruiken, dus niet extern te verspreiden. Alvast bedankt.

Presentatie integriteit werf 2: Safeguarding towards lasting transformation
Integriteit bij Belgische ngo's
21 Dec 2018 en TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's

Integriteit op de agenda van de institutionele dialogen in 2019

Gidsen en praktijkvoorbeelden integriteit

> Bekijk zeker ook de pagina gidsen en praktijkvoorbeelden.

Op die pagina verzamelden we verschillende (internationale) bronnen en goede voorbeelden. Je haalt er ongetwijfeld inspiratie om jouw organisatie de meest integere organisatie te maken.

Reactie op integriteitsschendingen (begin 2018)

De berichten over integriteitsschendingen van enkele medewerkers van buitenlandse ngo’s (begin 2018), leidden ook tot vragen over kwaliteits- en integriteitsstandaarden bij Belgische ngo’s.

 

Kwaliteit ligt aan de basis bij Belgische ngo’s.

De Belgische ngo’s werken permanent aan kwaliteitsverbetering. De laatste jaren zijn de professionaliteit, de integriteit en de controles in onze sector sterk toegenomen. Sinds 2011 doen we dat aan de hand van EFQM, de meest gebruikte kwaliteitsmanagement tool in Europa. Dat de Belgische ngo’s van kwaliteitsversterking een permanent aandachtspunt maken, blijkt ook uit de resultaten van een externe screening door Deloitte in 2016. Maar liefst 74 ngo’s zijn door de overheid erkend na een screening van onder andere hun strategisch beheer, financieel beheer, resultaatsgericht beheer en hun transparantie. Deze screening geeft recht op het aanvragen van medefinanciering van de overheid.

 

Hoe kunnen we nog beter doen?

Toch willen wij vooral vooruit kijken. Als Belgische ngo’s moeten we nog meer uit deze fout leren om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. En dat doen we ook.

Er vindt overleg plaats tussen het kabinet van Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo, de administratie en de federaties over integriteit. 
Een speciale task force, bestaande uit het kabinet, DGD, de federaties, Enabel en BIO onderzoekt hoe de integriteitssystemen en het corruptierisicobeheer van organisaties versterkt kan worden. Dit zullen we doen op basis van de OESO-DAC richtlijnen rond corruptierisicobeheer én op basis van bestaande goede praktijken bij organisaties. Want ook bij ngo’s bestaan er goede praktijken van gedragscodes rond integriteit en anticorruptie.

Het uitgangspunt van het kabinet is geenszins om bijkomende regelgevende vereisten op te leggen. Wel wil het ernaar streven om vanuit het principe van zelfregulatie de integriteitssystemen van alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te versterken.

Daarnaast zal de task force ook onderzoeken of het opzetten van een centraal meldpunt opportuun en haalbaar is, aanvullend op de interne preventieadviseurs en vertrouwenspersonen binnen organisaties.

 

De federaties geven alle steun aan dit initiatief en zullen hier mee vorm aan geven. Daarnaast ondersteunen we ook verder onze leden door verder uitwisseling onder de leden te organiseren, goede praktijken rond integriteit naar boven te brengen en bewustmaking en vormingen te organiseren.

 

Laat deze gebeurtenissen een kans zijn naar een nog kwalitatievere werking van Belgische ngo’s. Een werking die volledig voldoet aan de huidige strenge integriteitsverwachtingen.

Website by MINSKY