Werf 9. Dekoloniseren - ngo-federatie

Menu

Werf 9. Dekoloniseren

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 09 Oct 2019
Gewijzigd op: 09 Oct 2020
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Vandaag de dag beïnvloeden de koloniale geschiedenis en bijbehorende machtsstructuren nog steeds de globale dynamiek, en dus ook onze werking. Vaak gebeurt dit op een onbewuste manier, waarbij stereotypes in stand gehouden worden. Hoe vergroten we het bewustzijn hierover? En hoe gaan we aan de slag met ons discours, onze beeldvorming en de diversiteit in onze sector?

Setting the scene

Het koloniale gedachtegoed is nog sterk aanwezig binnen de Belgische samenleving en ook binnen onze sector. Met dekoloniseren bedoelen we het in vraag stellen en ontrafelen van hoe de koloniale erfenis en machtsstructuren nog steeds leiden tot ongelijkheden vandaag. Het betekent reflecteren over deze ongelijke structuren en actie ondernemen om ze aan te pakken. Vandaag de dag worden beslissingen immers nog steeds veelal in het zogenaamde ‘Noorden’ genomen. Ook in onze werkingen vinden we dit terug, ondanks participatieprocessen en verhoogde inspraak, blijven scheve machtsverhoudingen bestaan. Onder meer onze partnerrelaties, samenstelling van personeelsbestand en achterban, onze beeldvorming en ons discours reflecteren deze machtsverhoudingen nog steeds en bevestigen stereotypes in de samenleving.

Dekoloniseren is heel concreet gelinkt aan onze praktijken rond (etnisch-culturele) diversiteit en beeldvorming/discours.

The NGO sector reflects insufficiently the diversity within our society. The higher up in the hierarchy of an NGO, the more limited the diversity becomes.
----

Diversiteit

Wat betreft diversiteit, blijven er grote uitdagingen. Wat voor Belgische werkgevers geldt, geldt ook voor onze sector: je vindt er geen correcte weerspiegeling van de etnisch-culturele diversiteit van onze maatschappij. Hoewel iedereen deze problematiek erkent (70% van de Vlaamse middenveldorganisaties zegt dat deze problematiek hoog op de agenda staat), weet men eigenlijk niet goed hoe hiermee om te gaan. De sector heeft geen concrete plannen om deze uitdaging aan te pakken. Deze werf is met name van belang door onze unieke positie als CMO’s die internationaal actief zijn rond ongelijkheid en solidariteit. Als wij het niet doen… wie dan wel?

Diversiteit is een breed begrip met een heel ruime invulling en kruispuntdenken is dan ook cruciaal. Ook al kiezen we hier om te focussen op één specifieke invulling van diversiteit, namelijk de etnisch-culturele, betekent dat niet dat er geen aandacht hoeft te zijn voor andere invullingen zoals gender, socio-economische positie, beperkingen, etc. Binnen deze werf gaan we voornamelijk aan de slag met diversiteit onder het personeel, maar ook in het bestuur en bij de achterban.

Beeldvorming & discours

Wat betreft beeldvorming en discours zijn er al belangrijke stappen gezet. Veel organisaties hebben ingezet op empowering beeldvorming in hun externe communicatie. Toch blijven we nog te vaak communiceren via stereotypen, die het wereldbeeld van het bredere publiek beïnvloeden. Voornamelijk in fondsenwervingsstrategieën is dit nog een pijnpunt.

Binnen beeldvorming moet er ook aandacht zijn voor het gebruikte discours: waarom spreken we van ‘terrein’, ‘expats’, ‘noord-zuid’ en ‘ontwikkeling’? Ons eigen discours is een krachtige tool waarmee beelden en ideeën in stand gehouden worden of waaruit juist een nieuw wereldbeeld kan ontstaan. We willen hier bewust mee omgaan.

Mogelijke actiepistes

Ngo’s die zich engageren voor deze Toekomstgroep gaan op zoek naar creatieve, hands-on oplossingen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. In overleg met 11.11.11 hebben we een aantal mogelijke pistes geïdentificeerd. Heb jij nog andere ideeën? Laat het ons zeker weten! 

Overkoepelend

Deze werf wil relatief homogene organisaties verder laten kijken dan hun eigen witte bril. We stellen voor om een divers stuurcomité/lerend netwerk op te richten om samen met de Toekomstgroep het traject mee vorm te geven. Hiermee willen we vermijden dat we toch door onze eigen bril blijven kijken. Onderstaande pistes zijn dan ook enkel een voorzet, die in het diverse comité besproken kunnen worden.

Dekoloniseren

 • Workshop voor de leden: wat betekent dekoloniseren? Waarom is dit nodig? Waarin uit het koloniale gedachtengoed zich (beeldvorming, diversiteit, huidig racisme in samenleving)? Hoe kunnen we dit aanpakken?
 • Delen van artikels via de nieuwbrief
 • Organiseren van debatten/lunchcauserieën

Diversiteit

 • Lerend netwerk diversiteit: wat betekent diversiteit? Hoe kan je hiermee aan de slag gaan?
  • Lunchuitwisseling met inspirerende cases. Vb. geleerde lessen Amnesty International
  • Infosessie Socius/Actiris
  • Ontwikkelen van concrete actiepunten per organisatie en ondersteuning met maatwerk
 • Pool opstellen met diverse diversiteitsexperten

Discours & beeldvorming

 • Workshop: wat is het beeld dat wij als sector geven (via kritische blik externen)? Wat zijn de gevolgen van onze beeldvorming? Welk beeld willen we geven? Hoe pakken we dit aan?
 • Woordenschatlijstje met bestaande concepten en alternatieve woordenschat, beide met hun mogelijke betekenis/connotatie
 • Cartoons die met humor de betekenis van discours visualiseren?

Doe mee!

Wil jij nadenken over dekoloniseren, beeldvorming en/of diversiteit? Wil je samen met andere organisaties hiermee aan de slag gaan? Neem dan contact op met Sarah en Wiske Jult van 11.11.11 om je aan te sluiten bij deze toekomstgroep. 

Website by MINSKY