Lof van OESO-DAC voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking! - ngo-federatie

Menu

Lof van OESO-DAC voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking!

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
13 Nov 2020
News

De OESO-DAC uit zich positief over de evolutie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze looft in haar peer review-rapport 2020 de focus op de fragiele partnerlanden en op gendergelijkheid en seksuele gezondheid en rechten. Ook de humanitaire hulp en het respect voor het maatschappelijk middenveld worden gewaardeerd. Op wereldburgerschapseducatie en monitoring van geleerde lessen worden we zelfs als “voorbeeldig” beschouwd. Natuurlijk heeft de OESO-DAC ook een aantal aanbevelingen.

Lofzang en aanbevelingen

Op 14 oktober 2020 presenteerde de OESO-DAC de voorlopige resultaten van de vijfjaarlijkse peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De Belgische delegatie bestond, naast vertegenwoordigers van DGD, Enabel en BIO, voor het eerst ook uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zijnde federaties en koepels.

Ondertussen is het finaal rapport, met inbegrip van de conclusies en aanbevelingen, beschikbaar (zie onderaan).

Sterktepunten

De OESO-DAC is positief over de evolutie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Als belangrijkste conclusies worden o.a. aangehaald:

  • De inzet in fragiele en minst ontwikkelde landen (MOL's) en voor gendergelijkheid, voornamelijk op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,
  • De humanitaire hulp waarvoor België wordt gewaardeerd, zowel voor zijn pleitbezorging als voor zijn inspanningen om voorspelbare en flexibele financiering te verzekeren,
  • Wereldburgerschapseducatie en de monitoring van de lessen die uit evaluaties zijn getrokken, twee elementen waarop België als "voorbeeldig" wordt beschouwd,
  • Het respect voor de autonomie en het initiatiefrecht van het maatschappelijk middenveld.

Dat laatste was tijdens de bijeenkomst op 14 oktober ook het voorwerp van debat, meer bepaald de paradox waarmee DGD wordt geconfronteerd: hoe beleid en strategieën strategisch te sturen in het licht van de autonomie van de uitvoerende partners.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • de aanmoediging om de partnerschappen met Enabel, BIO en het maatschappelijk middenveld deel te laten uitmaken van gedeelde doelstellingen. Dit kan door bijv. een ​​alomvattend strategisch kader vast te stellen dat de actie van al onze partners zou sturen en DGD in staat zou stellen om de besluitvorming beter te waarborgen, met respect voor de eigenheid van alle partners,
  • het verminderen van de rigiditeit verbonden aan het functioneren via samenwerkingskanalen en het voorzien van meer flexibiliteit en wendbaar beheer, zeker in het werken in fragiele staten en met het oog op het in de praktijk brengen van de nexus tussen humanitaire hulp, structurele ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid,
  • een meer strategisch personeelsbeleid binnen DGD opdat de Belgische ontwikkelingssamenwerking kan worden gecoördineerd en strategisch gestuurd.

Raadpleeg het volledige rapport of de conclusies en aanbevelingen

Rapport OESO-DAC peer review - FR
13 Nov 2020 fr
Report OESO-DAC peer review 2020
13 Nov 2020 en
OESO-DAC peer review 2020: conclusions principales et recommandations
13 Nov 2020 fr
OESO-DAC peer review 2020: main findings and recommandations
13 Nov 2020 en
Website by MINSKY