Dekolonisering in ontwikkelingssamenwerking: raadpleeg het studierapport - ngo-federatie

Menu

Dekolonisering in ontwikkelingssamenwerking: raadpleeg het studierapport

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
22 Oct 2020
News

Is spreken over ‘ontwikkeling’ sowieso neokoloniaal? Vormen expats een rem op dekolonisering?

Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod kwamen tijdens de online lunchsessie ‘Dekolonisering als uitdaging voor ontwikkelingssamenwerking’, van 9 oktober. 

Om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van wat dekoloniseren voor onze sector concreet kan betekenen, bestelden 11.11.11 en ngo-federatie een academisch onderzoek op basis van interviews met respondenten van binnen en buiten de sector. Onderzoekers Dr. Eva Willems en Dr. Tomas van Acker gaven een toelichting bij het finaal rapport dat je hieronder kan downloaden.

We zetten een paar belangrijke aanbevelingen op een rij:

  • Werken aan een faciliterende omgeving waarin collega’s kunnen worden uitgedaagd om na te denken over wat dekoloniseren betekent voor de eigen structuren en werking.
  • Verder dekoloniseren van de beeldvorming en taal waarmee de sector het publiek bespeelt. Dit zou, gezien het feit dat dit in de meeste organisaties al besproken wordt en in sommige gevallen ook al anders wordt aangepakt, één van de gemakkelijkst haalbare eerste stappen kunnen zijn die desalniettemin een grote impact kan hebben op langere termijn.
  • Een actieve bondgenoot worden in de strijd tegen structureel racisme in onze eigen samenleving.
  • Een doortastend diversiteitsbeleid voeren binnen de eigen organisaties, ook op vlak van leidinggevende posities en bestuursorganen. De doelstelling mag niet zijn om meer verscheidenheid in kleur als uithangbord te gebruiken, maar wel om te garanderen dat ook niet-witte ideeën en perspectieven op alle niveaus ingang krijgen.
  • Investeren in contacten en allianties met diaspora-bewegingen, maar ook ruimte maken voor structurele betrokkenheid van diaspora in de eigen organen, met als doel zich te laten bevragen, te luisteren en te leren.
  • Een beter begrip krijgen van hoe het idee en de praktijk van ontwikkeling op zich sterk gelinkt zijn aan het koloniale project, alsook van het eurocentrisme van de waardekaders waarmee wordt gewerkt. Tegelijkertijd meer openheid aan de dag leggen voor alternatieve paradigma’s en perspectieven uit partnerlanden m.b.t. de strijd voor lokale en globale sociale rechtvaardigheid. Die perspectieven en waardekaders uit partnerlanden vervolgens ook integreren in het beleidswerk in België.
  • Gelinkt hieraan: onderzoeken op welke manier een evolutie van ontwikkeling en hulp naar internationale solidariteit kan worden vormgegeven via globale samenwerking, en welke rol sociale bewegingen in zo’n proces spelen.
  • Er lijkt een draagvlak en groeiend momentum te zijn, ook internationaal, voor andere financieringsmodellen en samenwerkingsmodaliteiten. Dit aspect van dekolonisering, dat raakt aan de eigen machtspositie in de hulpindustrie en aan gevestigde belangen binnen de sector, is waarschijnlijk de grootste uitdaging om sectorbreed en eensgezind aan te pakken. Toch is het mogelijk om deze discussie in openheid, en vooral met actieve betrokkenheid van partnerlanden, te voeren.

Implicaties van dekolonisering voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking - Studie UGent
22 Oct 2020 nl TAGS: Toekomsttraject 2030
Implicaties van dekolonisering voor de Vlaamse sector van ontwikkelingssamenwerking - presentatie
Werf 9. Dekoloniseren
22 Oct 2020 nl TAGS: Toekomsttraject 2030
Website by MINSKY