Milieu - ngo-federatie

Menu

Milieu

Profile picture for user iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Iseult Kestelyn
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 16 Apr 2021
Je ngo versterken Gender & Milieu

Alle ngo-interventies in ontwikkelingssamenwerking die via de Belgische overheid gefinancierd worden moeten rekening houden met milieu. Ook voor de erkenning als ngo moet je hieraan voldoen.

Als ngo-federatie ondersteunen we onze leden in het integreren van deze twee thema's in hun werking en programma's. We doen dat door ons te omringen met experten. We organiseren vormingen en verzamelen tools.

Milieu als transversaal thema

Wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Artikel 11, §2 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert de volgende transversale thema's in al haar interventies:

  1. de genderdimensie, die de empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving beoogt;
  2. de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.

Dowloads

Hier vind je het materiaal om aan de slag te gaan met de SDG-methode van CIFAL FLanders.

Strategienota Leefmilieu in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (2014)

De wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, neemt duurzame ontwikkeling als haar algemene doelstelling. Ze wordt gedefinieerd als ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van de huidige generaties zonder  toekomstige generaties in het gedrang te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. De verwezenlijking ervan vergt veranderingsprocessen die afgestemd moeten  worden op zowel huidige als toekomstige behoeften. Om een duurzame menselijke ontwikkeling te waarborgen, vormt het natuurlijk kapitaal de basis voor een menswaardige ontwikkeling. Dit in evenwicht met het economisch en sociaal kapitaal en met respect voor de planetaire grenzen.

Om de leefmilieu-uitdagingen in de ontwikkelingslanden aan te gaan koos België voor een 3-sporenbeleid:

  1. de integratie van het thema ‘behoud en bescherming van het leefmilieu’. Door het versterken van de environmental governance via capaciteitsopbouw, bewustmaking en het wederzijds overdragen van kennis, technologie en competenties;
  2. een sectorspecifieke milieuondersteuning in 4 prioritaire domeinen: water, duurzaam land- en bodemgebruik, bosbeheer en stedelijk afvalbeheer;
  3. de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling tussen de verschillende Belgische beleidsacties en het versterken van de complementariteit en synergie binnen de verschillende domeinen van de Belgische en Europese OS.

> Download hier de stratiegienota Leefmilieu in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Screening en institutionele dialoog

Begin 2016 werden alle actoren gescreend voor het verkrijgen van de erkenning. Consultancybureau Deloitte toetste alle actoren op "de kwaliteit van het performant systeem van organisatiebeheersing".

Voor het thema milieu werd er naar volgende domeinen gekeken:

  • Belang in strategie: Er is een milieubeleid;
  • Interne expertise: bestaan van middelen, specifieke opleiding of ervaring van meer dan drie jaar, deelname aan focusgroepen, deelname aan netwerken en comités;
  • Instrumenten die zijn ingevoerd: bestaan van een handvest, actieplan - planning, budgettering, monitoring, checklists, hulpmiddelen voor het in aanmerking nemen van de impact, label of certificering;
  • Middelen worden besteed aan het in aanmerking nemen van het probleem van milieubescherming: begroting en personeel, rapportage levert systematisch indicatoren voor het meten van de impact op het milieu.

De algemene score lag erg laag voor onze sector. Milieu wordt dan ook beschouwd als een verbeterpunt voor de meeste organisaties. Op de institutionele dialogen is milieu een terugkerend verbeterpunt.

Toolkits en gidsen

KLIMOS en Louvain Cooperation ontwikkelden beiden een toolkit voor de integratie van milieu in ontwikkelingsinterventies. Beide toolkits werden voorgesteld op DGD in juni 2018. Hoewel ze vergelijkbaar zijn, hebben ze elk hun eigenheid.

De KLIMOS-toolkit

Deze toolkit bestaat uit verschillende onderdelen en is beschikbaar op de Klimos-website in het Engels. Hieronder een kort overzicht van wat u er van mag verwachten.

 

Toolkit Louvain Cooperation

De Toolkit van Louvain Cooperation is beschikbaar in het Frans, Engels en Spaans. Er is een versie voor het programmaniveau en een voor het productieniveau (bijvoorbeeld: individuen, gezinnen, coöperaties of gemeenschappen). Deze tool is geüpdatet in januari 2019.

Website by MINSKY