Gender - ngo-federatie

Menu

Gender

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 08 Apr 2020
Je ngo versterken Gender & Milieu

Alle ngo-interventies in ontwikkelingssamenwerking die via de Belgische overheid gefinancierd worden moeten rekening houden met gender en milieu. Ook voor de erkenning als ngo moet je hieraan voldoen.

Als ngo-federatie ondersteunen we onze leden in het integreren van deze twee thema's in hun werking en programma's. We doen dat door uitwisseling van expertise en geleerde lessen tussen de leden te bevorderen en door ons te omringen met experten. We organiseren vormingen en verzamelen tools.

Gender als transversaal thema

Wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Artikel 11, §2 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert de volgende transversale thema's in al haar interventies:

 1. de genderdimensie, die de empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving beoogt;
 2. de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.

Strategienota Gender in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (2016)

De Belgische ontwikkelingssamenwerking bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en ziet de gendergelijkheid als een vast onderdeel van haar dagelijks werk. Daarom draagt ze bij tot de realisatie van de Duurzame-Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ten voordele van mannen en vrouwen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan SDG nummer 5: "Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes bereiken".

De strategienota van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) zet de prioritaire krachtlijnen uit voor de interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in dit domein.

De strategie is gebaseerd op

Driepuntenbenadering:

 1. de rechtenbenadering,
 2. tweesporenbenadering gender: de gender mainstreaming en specifieke acties worden gemengd,
 3. contextualisering volgens de nationale en lokale prioriteiten.

Vier prioriteiten:

 1. Educatie en besluitvorming
 2. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)
 3. Voedselveiligheid, toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economische empowerment
 4. Bescherming van de rechten en strijd tegen geweld (in al haar vormen) gebaseerd op geslacht, met bijzondere aandacht voor de Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transgenders, Interseksuelen (LGBTI)

Downloads:

> De strategienota Gender (2016)

> Het actieplan (2016) over de integratie van de genderdimensie

> De wet op de gender mainstreaming (2007)

> De beleidsnota Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (2007)

Evaluatie Gender en Ontwikkeling (2014)

Deze thematische en strategische evaluatie onderzoekt de integratie van de genderdimensie in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze werd uitgevoerd in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd door South Research, het IOB (Universiteit Antwerpen) en een onafhankelijke consulente.

Gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking moet de gelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken en de positie van de vrouwen verbeteren.

De evaluatie is gebaseerd op 50 casestudies waarvan er 35 interventies ter plaatse werden geëvalueerd in de volgende 5 landen : Benin, Bolivia, Marokko, RDC en Vietnam. De 15 andere werden geëvalueerd op basis van documentstudie en aanvullende interviews.

Conclusie: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking was er in 2014 globaal niet in geslaagd om een wezenlijke bijdrage te leveren aan gender gelijkheid.

In eerste instantie vormt het ontbreken van een sterk maatschappelijk draagvlak - hier en in het Zuiden - een belangrijke hinderpaal, ondanks het bestaan van adequate wettelijke en beleidskaders.

Een andere remmende factor heeft te maken met het wezen en doel (transformatie van relaties) van gender en gender mainstreaming. Het gaat om concepten die niet eenvoudig te begrijpen zijn en nog veel moeilijker volwaardig toe te passen. De begripsverwatering die daaruit voortvloeit mondt uit in wat de onderzoekers een “gender-light” aanpak noemen. Hierbij is het opvallend dat zij de transversale aanpak van gender en gender mainstreaming als een voorbeeld zien van deze “gender-light” aanpak.

De aanbevelingen van de studie situeren zich dan ook in de eerste plaats op het politieke en strategische niveau.

 

Downloads: 

> Open het syntheseverslag van het onderzoek.

> Je kan de verschillende bijlagen met onder andere de vijf verschillende casestudies consulteren op deze pagina van DGD.

Het Gender Action Plan 2016-2020 van de EU

Dit tweede Gender Actieplan van de EU legt de nadruk op vier centrale thema’s:

 • De fysische en psychologische integriteit van vrouwen en meisjes verzekeren;
 • Het promoten van sociale en economische rechten en verzelfstandiging van vrouwen en meisjes;
 • Versterken van de stem en de participatie van vrouwen en meisjes;
 • Het veranderen van de institutionele cultuur om de EU engagementen beter te realiseren.

> lees hier het eerste evaluatierapport (2016).

Gendercharter

Met het gendercharter tekenden de ANGS van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een algemeen kader uit om gender toe te passen in alle aspecten van hun organisatiecultuur. Het charter werd opgesteld in 2018 en werd sindsdien door 82 geaccrediteerde ANGS ondertekend.

Elke actor van de civiele maatschappij en institutionele actor die het charter onderschrijft, engageert zich om een positief elan te creëren of te behouden rond gendergelijkheid binnen de eigen organisatie. Elke ondertekenende organisatie zal de nodige acties ondernemen om haar intenties rond gendergelijkheid te realiseren. 

Gender Inspiratiegids (GSK België)

Deze gids wil inspiratie bieden aan organisaties die gender willen integreren in activiteiten rond Wereldburgerschapseducatie in België: communicatie-, beleids-, educatie-, bewegingswerk en beurzen. 

Deze gids groeide vanuit het GSK België dat ook de drijvende kracht was achter het gendercharter. Voor deze inspiratiegids sloegen 11.11.11, Acodev, CNCD/11.11.11, ngo-federatie en Le monde selon les Femmes de handen in mekaar en legden hun oren te luisteren bij hun leden om te peilen naar de bestaande expertise en leervragen.

De gids is beschikbaar in het Frans en het Nederlands

Website by MINSKY