Erkenning - ngo-federatie

Menu

Erkenning

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 02 Mar 2021
Je ngo beheren

Een ngo kan enkel en alleen financiering van de overheid ontvangen op voorwaarde dat ze voldoet aan de strenge eisen van een kwaliteitsaudit die door een onafhankelijk bureau uitgevoerd wordt. De overheid moet voldoende garanties hebben dat de centen die ze aan ngo’s toevertrouwt, goed besteed zullen worden.

Sinds 1 januari 2017 zijn er in België 83 organisaties erkend die aan deze strenge audit voldoen waarvan 74 ngo’s. Ook de federaties ACODEV en ngo-federatie werden aan deze kwaliteitstoets onderworpen.

De officiële lijst van erkende organisaties staat op de website van DGD, de administratieve dienst van de overheid die bevoegd is voor de uitvoering van het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

> Lijst van erkende Belgische ngo's.

 

Deze erkende organisaties dienden eind 2014 een erkenningsdossier in bij DGD en in het voorjaar van 2016 werden ze allemaal aan een kwaliteitsaudit onderworpen door het onafhankelijke bureau Deloitte.

De huidige erkenning geldt voor 10 jaar (tot en met 31 december 2026). Nieuwe organisaties die ook erkend willen worden, kunnen dit enkel doen bij de tussentijdse erkenningsronde. Deze tussentijdse erkenningsronde is al eind 2019 opgestart en momenteel kunnen zich geen nieuwe organisaties kandidaat stellen. Wie toch een erkenning als ngo ambieert, moet zich dus richten op 2024 wanneer de eerstvolgende erkenningsronde opnieuw opgestart wordt.

Regelgeving voor erkenning

De voorwaarden voor erkenning zijn in detail bepaald in de wet ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 en het Koninklijk Besluit (KB) van 11 september 2016.

 1. Wet OS (19 maart 2013)
 2. KB (11 september 2016)

Het is niet omdat je erkend bent als ngo dat je automatisch fiscale attesten kan uitschrijven. De FOD Financiën is verantwoordelijk voor deze aparte erkenning.

> Lees meer over de aanvraag om fiscale attesten te mogen uitschrijven.

De algemene erkenningsvoorwaarden zijn

Wet ontwikkelingssamenwerking 13 maart 2013, art. 26, § 1:

 1. minimum vijf jaar relevante ervaring hebben in één of meerdere doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bedoeld in hoofdstuk 2. En meer bepaald in de versterking van de lokale civiele maatschappij of van de gedecentraliseerde besturen door partnerschappen in de ontwikkelingslanden, of in de ontwikkelingseducatie in België;
 2. beschikken over een dubbele boekhouding;
 3. een analytische boekhouding voeren;
 4. een commissaris van de rekeningen hebben aangeduid onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
 5. beschikken over een performant systeem van organisatiebeheersing, waarvan de kwaliteit periodiek wordt getoetst, overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning.

Dit laatste is de kwaliteitsaudit die door een onafhankelijk bureau in 2016 werd georganiseerd (en die in het najaar 2020 herhaald zal worden voor nieuwe kandidaten). Elke organisatie wordt gescreend op +300 indicatoren met minimale kwaliteitseisen. De indicatoren zijn thematisch geordend volgens 10 domeinen en liggen vast per koninklijk besluit:

 1. het financieel beheer
 2. het strategische beheer
 3. het procesbeheer
 4. het resultaatgericht beheer
 5. het beheer van de partnerschappen
 6. transversale thema’s gender en milieu;
 7. het risicobeheer
 8. het personeelsbeheer
 9. transparantie
 10. de capaciteit om de complexiteit te beheren

De extra specifieke voorwaarden voor een erkenning als ngo zijn

Wet ontwikkelingssamenwerking 13 maart 2013, art. 26, § 2 en KB 11 september 2016, Art. 3, § 1-4:

 1. opgericht zijn onder de vorm van een vzw of van een internationale vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921;
 2. één of meerdere doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bedoeld in hoofdstuk 2 als voornaamste maatschappelijk doel hebben;
  > Dit betekent:

  • De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling. Ze onderneemt daartoe acties die bijdragen tot duurzame en inclusieve economische groei voor een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden en tot hun sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkeling. Teneinde de armoede, uitsluiting en ongelijkheid uit te bannen.
  • De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt in dit kader eveneens de capaciteit van de partners inzake ontwikkeling op alle niveaus te versterken. Zij schrijft zich in in het kader van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
 3. een jaarlijks omzetcijfer hebben, subsidies van de Belgische Staat ten laste van de begroting van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking uitgezonderd, dat ten minste gelijk is aan het door de Koning bepaalde bedrag;
  > Dit betekent:

  • minimum jaarlijks omzetcijfer van 50.000 euro
 4. beschikken over voldoende menselijke middelen volgens de door de Koning bepaalde voorwaarden;
  > Dit betekent:

  • minimum 2 VTE (Voltijds Equivalenten) die ten minste halftijds worden gepresteerd. Waarvan ten minste 1 VTE bezoldigd wordt volgens het Belgisch arbeidsrecht en waarvan het surplus gepresteerd moet worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
 5. beschikken over een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak in België, gebaseerd op indicatoren, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels;
  > De organisatie moet beantwoorden aan ten minste twee van de volgende indicatoren:

  • de organisatie heeft ten minste met vijf instellingen, autoriteiten of verenigingen in België samenwerkingsovereenkomsten afgesloten betreffende de ontwikkelingssamenwerking;
  • de organisatie is lid van nationale en internationale netwerken die gespecialiseerd zijn in de thema’s van de ontwikkelingssamenwerking;
  • haar beslissingsorganen omvatten ANGS;
  • de organisatie beschikt over ten minste honderdvijftig leden, deelnemers, sympathisanten of vrijwilligers;
  • de organisatie heeft, tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de vraag tot erkenning, jaarlijks ten minste 14.000 euro fondsen verzameld.
 6. autonoom zijn, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels.
  > Dit betekent dat geen enkel lid van de raad van bestuur of het directieorgaan van de organisatie deel uitmaakt van:

  • het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
  • het personeel of de raad van bestuur van Enabel;
  • het personeel of de raad van bestuur van de Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden;
  • de beleidscel van de minister.

De erkenning kan worden ingetrokken als

 1. de organisatie niet langer voldoet aan een in paragraaf 1 bedoelde algemene voorwaarde of een in paragraaf 2 bedoelde specifieke voorwaarde;
 2. de organisatie niet langer voldoet aan alle administratieve en financiële verplichtingen die op haar rusten in het kader van de subsidiëring van haar activiteiten door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;
 3. er fraude wordt vastgesteld in hoofde van de organisatie;
 4. de organisatie, gedurende vijf opeenvolgende jaren, geen subsidies van de Belgische Staat ten laste van de begroting van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft ontvangen.

Voorbereiding op volgende erkenningsronde

Tegen 31 december 2019 kunnen organisaties een erkenningsdossier indienen bij de minister van ontwikkelingssamenwerking. 

In september-oktober 2020 volgen dan de auditbezoeken door het onafhankelijke consultancy bureau dat vanaf mei 2020 aan het werk zal gezet worden in opdracht van DGD. De methodologie die in 2015 door BDO ontwikkeld is, zal hiervoor eerst nog verbeterd moeten worden.

Hieronder een overzicht van relevante documenten, formulieren en informatie.

 

Indienen erkenningsdossier

 

> Download de format van het in te vullen erkenningsdossier in het Nederlands

(gevalideerd op 23 september 2019) (FR versie)

Website by MINSKY