Definitie en omkadering - ngo-federatie

Menu

Definitie en omkadering

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Mertens Lenni
Gepubliceerd op: 24 Jun 2020
Gewijzigd op: 01 Oct 2020
Je ngo beheren GSK

GSK staat voor Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Een GSK is een verzameling van alle Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking (ANGS) die actief zijn in eenzelfde land, of rond hetzelfde thema.

1. Wat is een GSK?

De GSK's zijn in 2016 opgericht als onderdeel van het raamakkoord met de Belgische overheid over de toekomst van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In een GSK stellen de ANGS strategische doelen op waar ze gezamenlijk of complementair aan werken, op basis van een Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) van een land of thema.

De deelnemers van een GSK zijn alle erkende ANGS, dus in principe enkel Organisaties van de Civiele Maatschappij (CMO's) en Institutionele Actoren (IA's).

De doelstellingen van de GSK’s zijn:

 1. Coördinatie en overleg bevorderen over en van de strategieën tussen de actoren;
 2. Complementariteit of synergie tot stand brengen binnen de niet-gouvernementele samenwerking;
 3. Collectieve leerprocessen op het vlak van de strategieën en de risico’s te verzekeren;
 4. Een strategische dialoog voeren met de overheid.

Er zijn bij wet twee verschillende modaliteiten vastgelegd, namelijk een thematisch en een geografisch GSK (cf. Koninklijk Besluit 2016, art. 2):

 • Het geografisch GSK verenigt alle ANGS actief in een bepaald ontwikkelingsland of België. De minister wordt a posteriori op de hoogte gebracht van de keuze van de sector.
 • Een thematisch GSK verenigt alle ANGS rond een bepaald thema, en is van nature transnationaal (dus niet gebonden aan een specifiek ontwikkelingsland). De mogelijkheid om een thematisch GSK op te richten is echter "beperkt tot gevallen waarin de toegevoegde waarde van een dergelijke benadering ten opzichte van een geografische benadering van het thema duidelijk wordt gemotiveerd" (uittreksel van het KB van 11 september 2016). De intentie om een thematisch GSK te formuleren moet daarom voorgelegd worden aan de minister.

Het GSK-instrument is echter ook een concentratie-oefening: de ANGS kunnen maximaal 30 GSK's opstellen (met een uitzondering van 33 GSK's voor de periode 2017-2021). Vijftien daarvan zijn reeds vastgelegd als de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking en België.

De ANGS moeten samen wereldwijd 90% van hun budget in de GSK’s besteden. Bovendien moet elk programma ten minste 75% van zijn operationele kosten in de GSK’s besteden. De GSK’s vormen dus in feite het kader waarbinnen toekomstige programma’s en projecten zich positioneren. De GSK’s hebben, net als de programma’s, een (maximale) duur van vijf jaar.

Voor CMO's gelden er ten slotte strengere regels rond eigen inbreng voor de overige 25% (zie KB 2016, art. 30).

2. Elementen van een GSK

De elementen van een GSK zijn (cf. KB 2016, art. 13):

 1. Een gedetailleerde contextanalyse, met focus op de rol en de capaciteiten van de lokale partners van de erkende organisaties, en met aandacht voor de transversale thema’s, bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 2. De presentatie van de strategische doelen van de erkende organisaties in het land of binnen het thema van het GSK, en de verantwoording van hun ontwikkelingsrelevantie;
 3. Voor elk weerhouden strategisch doel, de identificatie en de presentatie van de verschillende benaderingen van de betrokken organisaties, met  aanduiding van de verschillen en van de gelijkenissen van deze benaderingen: veranderingstheorieën, benaderingen voor de operationele uitvoering, voor het partnerschap, of voor het rekening houden met de transversale thema’s bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 4. Een identificatie van de cruciale risico’s die verband houden met de context, de strategische doelen en de benaderingen;
 5. De indicatoren en de collectieve werkmodaliteiten die het collectieve leerproces in relatie tot de nagestreefde strategische doelen mogelijk maken, en die aanleiding kunnen geven tot eventuele aanpassing van het GSK;
 6. De identificatie van opportuniteiten voor complementariteit en synergie tussen erkende organisaties, ook rond partners, en de beschrijving van de concrete engagementen van de erkende organisaties voor de uitvoering van deze onderlinge complementariteit en synergie in de realisatie van de strategische doelen;
 7. De indicatieve lijst van erkende organisaties die bijdragen aan de strategische doelen;
 8. In de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en in België, de beschrijving van de wijze waarop de strategieën en interventies van gouvernementele samenwerking in aanmerking werden genomen als onderdeel van de context bij de uitwerking van het GSK en de beschrijving van de geïdentificeerde opportuniteiten voor complementariteit en synergie met de gouvernementele samenwerking;
 9. Een beschrijving van de manier waarop het GSK is opgesteld, en in het bijzonder de elementen die de participatie van de erkende organisaties en hun lokale partners aantonen.

Contact

Lenni Mertens voor ngo-federatie (lenni.mertens@ngo-federatie.be, +32 (0)2 536 19 24)

Etienne De Leeuw voor ACODEV (edl@acodev.be, +32 (0)2 209 29 63)

Koen Frederix voor FIABEL (koen.frederix@fiabel.be, +32 (0)2 209 07 96)

GSK
Website by MINSKY