Calls for proposal - ngo-federatie

Menu

Calls for proposal

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Jan De Decker
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 06 Apr 2021
Je ngo beheren Financiering ngo's

Een call for proposal is een projectoproep die kan vertrekken van uiteenlopende organisaties en overheden. Ze zijn voor ngo's een alternatieve manier om financiering te verwerven voor de projecten waarin ze actief zijn of waarop ze willen inzetten. De ngo's moeten actief een projectvoorstel indienen om van de middelen gebruik te kunnen maken.

Wat is een call for proposal?

We geven hier een overzicht van de calls for proposal waarop ngo's kunnen intekenen. Althans de calls die ons gezichtsveld bereiken. We onderscheiden 'lopende calls', waarvan de indieningsdatum nog niet verstreken is, van 'voorbije calls', waarvoor niet meer ingetekend kan worden (en waarvan de uitwerking al dan niet nog loopt). 

Ben je op de hoogte van een call for proposal die hier niet tussen staat? Laat het ons weten!

Lopende calls

Hieronder vind je de calls waarop je nog kan intekenen. We sorteren de calls anti-chronologisch.

 

 

7 september 2021 - Business Partnership Facility & DGD

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven waarbij privé-actoren betrokken zijn en die de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in ontwikkelingslanden helpen realiseren.

Deze BPF verstrekt een niet-terugbetaalbare subsidie tussen €50.000 en €200.000, die maximaal 50% van de totale investering vertegenwoordigt. Ze is op zoek naar levensvatbare, ondernemende bedrijfsinitiatieven met een sterke sociale impact.

Voor wie?

Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten.
Het project moet deel uitmaken van de "core business" van de betrokken zakenpartner.

De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.

Indienen

Je kunt een voorstel indienen tot 7 september 2021.

11 april, Stad Brussel, 'Projectoproep Internationale Solidariteit 2021'

Wat?

De Stad Brussel steunt initiatieven van lokale verenigingen in het kader van internationale solidariteit. Ze wil extra aandacht besteden aan kleine en middelgrote initiatieven voor internationale solidariteit die uitgaan van lokale structuren en die een grondige terreinkennis staven met een persoonlijke en/of een professionele expertise.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot verenigingen, ngo’s en Brusselse actoren en kan zowel dienen om een ontwikkelingsproject op te starten in het buitenland, als om burgers te sensibiliseren of te informeren over mondiale uitdagingen met een internationale solidariteitsdimensie.

Hoeveel financiering?

De Stad Brussel trekt hiertoe een totaal bedrag van 150.000€ uit, met een plafond van 8.000€ per project voor internationale ontwikkelingsprojecten en van 4.000€ voor sensibilisatie en voor informatie- en educatieve projecten.

Hoe?

Indienen kan tot 11 april. Instructies voor indiening & meer info vind je op de website van de stad.

5 april, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid, 'Bevordering markttoegang voor kleinschalige landbouwers in Malawi'

Wat?

De Vlaamse Overheid lanceert via zijn Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een projectoproep ter bevordering van de private sector-ontwikkeling voor kleinschalige landbouwers in Malawi. Naast Mozambique en Zuid-Afrika is Malawi één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

De Vlaams-Malawische samenwerking richt zich op het bevorderen van een innovatief landbouwbeleid en heeft specifiek aandacht voor vrouwen en jongeren in de landbouwsector (landenstrategie 2019-2023). De projectoproep focust op het versterken van de markttoegang van kleinschalige landbouwers en ondernemers door het verbeteren van de productie of de business processen van landbouwbedrijven.

Voor wie?

De oproep richt zich tot Malawische actoren en actoren met voldoende ervaring in de regio. Vlaamse organisaties met expertise in commerciële landbouw en/of vermarkting in ontwikkelingslanden worden aangemoedigd om een partnerschap aan te gaan met een Malawische organisatie.

Hoeveel financiering?

Via deze projectoproep wil de Vlaamse overheid projecten subsidiëren tussen 500.000 euro en 1.500.000 euro. Een project heeft een looptijd tussen de 3 en de 5 jaar.

Hoe?

Je kan je kandidatuur indienen via de instructies op de website van de Vlaamse overheid. Er kan tot 5 april 2021 op de projectoproep ingeschreven worden. De selectie van gekozen projecten wordt op 1 juli bekendgemaakt.

1 april, Koning Boudewijnstichting, 'Duurzaam waterbeheer in de familiale landbouw'

Wat?

Het Elisabeth en Amélie Fonds, in beheer van de Koning Boudewijnstichting, steunt initiatieven in ontwikkelingslanden die een verantwoord waterbeheer in de familiale landbouw mogelijk maken.
Water is nodig om het land te irrigeren, om gewassen te ontwikkelen, om vee te kweken.
Omdat water een gemeenschappelijk goed is, moet het water eerlijk beheerd worden. Er moet een gezamenlijke aanpak zijn tussen alle spelers.
In de huidige context van klimaatverandering is het behoud van water van essentieel belang terwijl er ook rekening gehouden wordt met de lokale specificiteit en context.

Voor wie?

Elke Belgische organisatie die werkt met lokale partners en hen bij elke fase van het project betrekt.

Hoeveel financiering?

Via deze projectoproep wil de Koning Boudewijnstichting projecten subsidiëren tot 40.000 euro.

Hoe?

Je kan je kandidatuur indienen via de instructies website van de Koning Boudewijnstichting. Er kan van 28 januari tot en met 1 april 2021 op de projectoproep ingeschreven worden. De selectie van gekozen projecten wordt op 1 juli bekendgemaakt.

Voorbije calls

Hieronder vind je de calls waarop je niet meer kan intekenen. We sorteren de calls anti-chronologisch. Sommige projecten zijn nog in uitvoering, andere zijn al voltooid. 

15 maart, Brussels International, 'Solidair wereldburgerschap 2021'

Behoort je organisatie tot het Belgische maatschappelijke middenveld en wil je een project opstarten om de Brusselse jongeren te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap?

Op initiatief van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Pascal Smet, schrijft Brussels International een nieuwe projectoproep uit.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardiger wereld tot stand te brengen. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDG’s).

Om tegemoet te komen aan deze doelstellingen en in het besef van het groeiende belang van de gewestelijke en plaatselijke overheden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, schrijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vijfde jaar op rij en in het kader van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid een projectoproep uit, om te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.

Dit jaar zal de projectoproep zich toespitsen op de SDG 10 “ongelijkheid verminderen”.

Doelstellingen?

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen:

 • de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld;
 • de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit van de Brusselse solidariteit over de hele wereld te illustreren.

Voor wie?

Deze projectoproep is bestemd voor organisaties uit het Belgische maatschappelijke middenveld (zie punt 2.1 van het reglement voor meer gedetailleerde informatie).

Wat?

Via deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een maximum aantal projecten subsidiëren voor een bedrag van 5.000 tot 25.000 euro.

Hoe?

Je kunt je kandidatuur indienen via het aanvraagformulier en door alle gevraagde documenten te bezorgen. Je dossier moet verstuurd worden via e-mail, volgens de instructies vermeld in het reglement en het formulier. Er kan van 8 februari tot en met 15 maart 2021 op de projectoproep ingeschreven worden.

1 november 2020 - KU Leuven

De KU Leuven lanceert voor de vierde maal haar oproep “Multistakeholder projects for young researchers”. Dit is een toelage tot €20.000 voor projecten die door jonge onderzoekers samen met ngo’s worden gecreëerd.

Deze oproep stimuleert samenwerking met andere dan academische actoren en streeft naar complementariteit en synergie.

Doel is jonge wetenschappers en ngo's te laten samenwerken met partners in het Zuiden rond een ontwikkelingsrelevant onderwerp. Er moet een duidelijk verband zijn met de SDG's. Naast het opleveren van een hoog-kwalitatief onderzoek, ligt de nadruk op de toepassing ervan door een Belgische of lokale CMO en op de uitbouw van onderzoeksrelaties waaruit toekomstige projecten kunnen groeien. De toelage is open voor Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) van de KU Leuven en voor onderzoekers die hun PhD maximaal 15 jaar geleden behaald hebben.

Bedrag: Tussen € 15.000 en € 20.000

Deadline: 1 november 2020

> Meer info

22 oktober 2020 - Wehubit

Wehubit (een initiatief van Enabel) lanceert een projectoproep waarin het het gebruik van en de toegang tot digitale oplossingen aanmoedigt voor organisaties die een verbetering van de levensomstandigheden in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking vooropstellen.
Meer specifiek heeft de call for proposal tot doel de weerbaarheid van steden te versterken, via duurzame en inclusieve ontwikkeling. Inzendingen zullen dan ook beoordeeld worden op de mate waarin zij bijdragen aan één of meer indicatoren verbonden aan SDG 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

Wehubit richt zijn oproep aan non-profitorganisaties en trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Om deel te nemen aan een eerste selectieronde moet je een conceptnota indienen tegen 22 oktober, voor een bedrag tussen 50.000€ en 350.000€. Groepsaanvragen zijn eveneens mogelijk.

> Meer info

7 september 2020 - Business Partnership Facility & DGD

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven waarbij privé-actoren betrokken zijn en die de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in ontwikkelingslanden helpen realiseren.

De projecten die deze oproep beoogt, moeten bijdragen aan de realisatie van minstens 1 duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

Twee types resultaten worden parallel beoogd:

 • De sociale impact van het project: aantal jobs die worden gecreëerd en behouden, verbetering van het gemiddelde inkomen voor families met lage inkomens, toegang tot de goederen en diensten voor mensen met een laag inkomen (per geslacht), inclusie en economische promotie van de vrouwen en jongeren met lage inkomens, positieve impact op het milieu en zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, CO2 uitstoot verminderen en de biodiversiteit bewaren.
 • De economische haalbaarheid: partnerschappen moeten duidelijk uitleggen hoe de gesteunde initiatieven duurzaam, concurrentieel, schaalbaarheid en reproduceerbaar zijn.

Deze projectproep heeft een looptijd van vijf jaar, u kunt op elk moment een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier wordt na de preselectie en ESG-screening overgemaakt aan het selectiecomité, dat 2 keer per jaar bijeenkomt en de uiteindelijke selectie maakt.
 

Voor wie?

Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten.

De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.

Indienen

Je kunt een voorstel indienen tot 7 september 2020.

15 juni - Equal Brussels

De projectoproep 'Initiatief 1' van equal.brussels heeft tot doel alle initiatieven op het gebied van gelijke kansen te ondersteunen. Dat wil zeggen: elk project dat de inclusie of ondersteuning van de gelijke kansendoelgroepen bevordert, bijvoorbeeld: vrouwen, LGBTQIA+ personen, personen met een handicap, personen van een bescheiden sociale afkomst en/of personen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Via deze oproep kunnen rechtspersonen en feitelijke verenigingen zonder winstgevend oogmerk projecten indienen die een positieve impact hebben op de verschillende gelijkekansendoelgroepen/criteria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Geslacht, genderidentiteit en -expressie: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen, mannen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie.
 • Etnisch-culturele en religieuze diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
 • Geweld : alle vormen van geweld, tussen partners, intrafamiliaal, seksueel,  gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, straatintimidatie, cyberpesten.
 • Integrale toegankelijkheid: overal tot alles toegang voor iedereen, zowel fysiek als wat de ontsluiting van informatie betreft, alsook een verzekerde toegang tot dienstverlening en het gebruik van goederen.
 • Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
 • Seksuele oriëntatie: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid.

We zullen aandachtig zijn voor intersectionele projecten, en daaronder verstaan we hier: projecten die één of meer doelgroepen/criteria omvatten zoals gender, etnische of culturele achtergrond, seksuele geaardheid, handicap, enzovoort.

Een project kan verschillende vormen aannemen: een event, een opleiding, een boekvoorstelling, een workshop, een filmpje, een magazine, een optreden, een activiteit in de openbare ruimte, op sociale netwerken of op het web, het animeren van acties of activiteiten, enz.

De subsidieaanvragen moeten tegen 15 juni 2020  ten laatste worden ingediend. De toekenning of weigering van de subsidie wordt vanaf de 3e week van september meegedeeld (en een maand later voor projecten waarvan de toegekende subsidie 15.000 euro of meer is)

> Meer info

8 juni - Brussels International

Brussels International lanceert een projectoproep in wereldburgerschap en solidariteit. Het project wil Brusselse jongeren bewust maken van de ongelijkheden tussen Noord en Zuid en bestaande acties in het Zuiden belichten. Deadline voor indiening ligt op 8 juni. 

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen:

 • de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld
 • de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit en solidariteit van Brussel in de wereld te illustreren.

Meer concreet moeten de projecten ertoe bijdragen hun doelgroep te sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuid-uitdagingen die samenhangen met duurzame ontwikkelingsdoelstelling 10. Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze aanvullend/bijkomend op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

De projectoproep staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld (bijv. migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra…) die over een Belgische juridische rechtspersoonlijkheid beschikken.

Budget en indiening

 • Voor deze projectoproep is een budget van 200.000 euro uitgetrokken.
 • Minimumbedrag van de subsidie per geselecteerd project: 5.000 euro. Maximumbedrag van de subsidie per geselecteerd project: 25.000 euro. Het project kan gefinancierd worden ten belope van 100% van de totale werkelijke kosten.
 • De oproep loopt tot en met 8 juni 2020. Op dinsdag 5 mei om 14.00 uur is er een webinar met meer toelichting. Inschrijven kan via bi.devco@gob.brussels.

> Meer info

7 mei 2020 - Brussels International en hub.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een projectoproep gelanceerd om projecten van ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen in één van de vier partnerregio’s van het BHG (Stadsprovincie Kinshasa, Regio Rabat-Salé-Kénitra, Agglomeratie Chennai, District Paramaribo). 

Het BHG maakt een ondersteuning vrij van €10.000 tot €125.000 voor projecten over 'duurzame en inclusieve economische ontwikkeling'. Het totaalbudget bedraagt €450.000.   

> De deadline om een projectvoorstel in te dienen is door de coronacrisis verlengd tot 7 mei 2020 (eerdere datum was 9 april 2020). Projectaanvragen moeten online ingediend worden via Brussels International

21 februari 2020 - Wehubit

De digitale kloof dichten door onderwijs, opleiding en werkgelegenheid

Digitalisering verandert de manier waarop huidige jobs worden uitgevoerd, het zal leiden tot nieuwe loopbaantrajecten en zal nieuwe jobs in de digitale economie creëren. Helaas heeft niet iedereen toegang tot de digitale wereld. We hebben te maken met een digitale kloof op het niveau van individuen, huishoudens, bedrijven en geografische gebieden en op verschillende sociaaleconomische niveaus, zowel wat betreft de toegang als het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Onderwijs, opleiding en werkgelegenheid spelen een sleutelrol bij het overbruggen van de digitale kloof.

Door deze projectoproep te lanceren, beoogt het Wehubit-programma de meest innovatieve en veelbelovende digitale oplossingen die digitale geletterdheid en vaardigheden versterken - door middel van onderwijs, opleiding en de wereld van werk - te identificeren en te ondersteunen.

Voor wie is de projectoproep bestemd?

Via deze projectoproep zullen de meest innovatieve projecten geselecteerd worden die zich aligneren met de strategische principes van het Wehubit-programma. Meer bepaald richt deze oproep zich tot projecten die hun digitale oplossingen willen implementeren in een van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarbij de implementatie gebeurt door een publieke of non-profitorganisatie die de digitale tool die ze ontwikkeld heeft, wil opschalen. Het Wehubit-programma zal dus enkel projecten financieren wiens digitale oplossingen al getest zijn en die:

 • bestaande digitale oplossingen willen verspreiden om ze op grotere schaal uit te rollen en ze toegankelijk, betaalbaar en performant te maken
 • digitale oplossingen willen reproduceren die hun sporen hebben verdiend in andere (sectorale en geografische) contexten

In ieder geval moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

De deadline om een projectvoorstel in te dienen is 21 februari 2020. Projectaanvragen moeten online ingediend worden via www.wehubit.be.

13 februari 2020 - DGD en Koning Boudewijnstichting

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility van de Koning Boudewijnstichting subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven met privé-actoren om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in ontwikkelingslanden. De projecten die deze oproep beoogt, moeten bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling.
 
Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten. 

Deadline: 13 februari 2020

Meer info over deze call for proposal

Website by MINSKY