Financiële controle - ngo-federatie

Menu

Financiële controle

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Jan De Decker
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 06 Jul 2020
Wat zegt de regelgeving?

KB van 11 september 2016

Art. 49 §1. De administratie kan een audit van het financiële rapport uitvoeren, of een derde daartoe machtigen, binnen een termijn van 24 maanden na de indiening van dit rapport.

Behalve in geval van overmacht, levert de organisatie die een subsidie heeft ontvangen binnen 10 werkdagen na het verzoek van de administratie of van een daarvoor gemachtigde derde, per aangetekende post, de listing van de uitgaven die bij de outcomes of bij de gecontroleerde begrotingsposten horen. De organisatie geeft bovendien toegang tot alle bewijsstukken die nuttig gevonden zijn door de entiteit die de audit uitvoert.

§2. De administratie kan opdracht geven voor een externe evaluatie van het programma of van een deel daarvan om het bereiken van de outcomes te verifiëren. De gesubsidieerde organisatie geeft hiervoor toegang tot alle nuttige interne bronnen.

§3. In geval van financieel of operationeel audit, maakt de administratie binnen een termijn van 30 dagen na het einde van de controle haar bevindingen over aan de gecontroleerde organisatie. De organisatie heeft een termijn van 30 dagen om daarop te reageren. De administratie, conform artikel 16 van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt de finale beslissing en communiceert deze aan de organisatie binnen een termijn van 30 dagen na haar reactie.

§4. De administratie maakt jaarlijks tegen 15 november een overzicht van de bevindingen bij de controles over aan de minister. Dit overzicht word in artikel 52 beoogde NGSOC besproken.

Art 50. De verantwoordingsstukken die de uitgaven ten laste van de subsidie staven, worden ter beschikking van de administratie gehouden gedurende vier jaar na het beëindigen van het programma.

Financiële controle in de praktijk

De algemene principes van de nieuwe controleaanpak zijn verder uitgelegd in Technische Nota 4. Hoe deze principes zullen geoperationaliseerd worden is nog ‘work in process’. 

Technische nota 4 - Benadering van financiële controles
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Website by MINSKY