Aanvraag medefinanciering - ngo-federatie

Menu

Aanvraag medefinanciering

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 22 Nov 2018
Je ngo beheren Een programma indienen

Medefinanciering

Erkende ngo’s kunnen bij DGD medefinanciering aanvragen voor hun vijfjarenprogramma’s. DGD financiert maximaal 80% van het volledige programma. Erkende ngo’s moeten dus minstens 20% eigen middelen inbrengen.

Om een programma rechtstreeks bij DGD te kunnen indienen, moet het een gemiddeld jaarlijks budget van € 2 miljoen hebben. Een programma dat enkel een luik in het Noorden bevat, moet minstens een gemiddeld jaarlijks budget van € 750.000 hebben.

Erkende ngo’s kunnen ook gemeenschappelijk een programma indienen. Dit is een samenwerking tussen meerdere organisaties. Deze kunnen rechtstreeks bij DGD worden ingediend wanneer zij de minimumdrempel voor indiening halen. Dit is een manier om samenwerking tussen organisaties te stimuleren.

Het gevolg is dat er twee mogelijkheden zijn om een vijfjarenprogramma aan te vragen: individuele programma’s, en gezamenlijke programma’s.

Daarnaast zijn er ook twee manieren om het individueel of gezamenlijke programma in te dienen bij DGD:

 • Rechtstreekse indiening bij DGD: wanneer het individuele of gemeenschappelijk programma de budgettaire minimumdrempel overschrijdt.
 • Gegroepeerde aanvraag: worden ingediend bij DGD via de federaties. Wanneer een programma de vereiste minimumdrempels niet haalt, kan het bij de federaties worden ingediend. De federaties nemen die programma’s op in een gegroepeerde aanvraag bij DGD.

De juridische en financiële verantwoordelijkheden blijven in de ministeriële besluiten toegewezen aan de individuele organisaties, ook in het geval van een gemeenschappelijk programma en de programma’s die deel uitmaken van een gegroepeerde aanvraag.

> Raadpleeg hier alle informatie over de gegroepeerde aanvraag

> Raadpleeg hier alle informatie specifiek voor gemeenschappelijke programma’s

> Raadpleeg hier alle informatie over de erkenning

Inhoudelijke vereisten

Wat zegt de regelgeving?

Al de programma’s dienen aan dezelfde inhoudelijke vereisten te voldoen:

 1. passen binnen het strategische plan opgemaakt door de aanvrager(s) overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels;
 2. per resultaat of resultatengroep aanduiden op welke manier het bijdraagt tot de realisatie van één of meerdere in paragraaf 1 beoogde GSK’s;
 3. een resultaatgerichte benadering voorstellen die de jaarlijkse opvolging van de specifieke doelstellingen per GSK en de evaluatie van de resultaten mogelijk maakt;
 4. de door de Koning bepaalde kwaliteitscriteria naleven;
 5. de door de Koning bepaalde maximale duur niet overschrijden; [5 jaar]
 6. een nauwkeurig budget voorstellen voor de duur van het programma, dat het geheel weergeeft van de materiële, financiële en menselijke middelen die nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken;
 7. een budget voorstellen dat ten minste gelijk is aan het door de Koning bepaalde bedrag; [OPGELET: dit geldt NIET voor de programma’s die deel uitmaken van de gegroepeerde aanvraag]
 8. zijn budget concentreren binnen één of verschillende GSK’s overeenkomstig de vereisten inzake budgettaire concentratie.
Wat zegt de regelgeving?

Het programma moet een resultaatgerichte benadering hebben, aangetoond door:

 1. een veranderingstheorie die schematisch toelicht hoe de verwachte ontwikkelingsresultaten werkelijkheid zullen worden en op welke onderliggende hypotheses het programma berust;
 2. een beschrijving van de outcomes op niveau van de directe, intermediaire of eindbegunstigden;
 3. de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren met hun basiswaarden en hun doelwaarden op drie jaar en vijf jaar voor deze outcomes;
 4. indicatoren die specifiek, meetbaar, realiseerbaar en relevant zijn;
 5. een risico-analyse.

Politieke prioriteiten

Bij het uitwerken van je programma is het ook nuttig aandacht te hebben voor het bredere Belgische ontwikkelingsbeleid, de prioriteiten van de minister voor ontwikkelingssamenwerking en de strategienota’s van DGD.

> Raadpleeg hier alle informatie over de Belgische wet op ontwikkelingssamenwerking

> Raadpleeg hier alle informatie over beleidsnota en begroting voor ontwikkelingssamenwerking

> Raadpleeg hier alle informatie over de strategienota’s

Strategische kaders

De programma’s zijn voor het overgrote deel gebaseerd op de strategische keuzes die door de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking gezamenlijk gemaakt zijn in de gemeenschappelijke strategische kaders per land of per thema.

Wat zegt de regelgeving?

Het programma is via verschillende elementen gelinkt aan de gemeenschappelijke strategische kaders:

 1. per outcome / specifieke doelstelling is er aangeduid op welke manier die bijdraagt tot de realisatie van één of meerdere strategische doelen;
 2. het budget van het programma is geconcencreerd concentreren binnen één of verschillende GSK’s overeenkomstig de vereisten inzake budgettaire concentratie: minimaal 75% binnen de GSK’s – maximaal 25% buiten de GSK’s.
 3. het deel van een programma dat bijdraagt tot een goedgekeurd GSK, erft de eigenschappen en kwaliteiten van dit GSK en moet dus geen gedetailleerde verantwoording voorleggen. (= het ‘only once-beginsel’)
 4. het deel van een programma dat in synergie met andere programma’s uitgevoerd wordt, is hetzelfde voor alle betrokken programma’s, met uitzondering van het bijhorende budget dat specifiek is voor elk programma.

Budget

Wat zegt de regelgeving?

Het programma bevat een gemotiveerd budget:

 1. de operationele kosten worden per outcome gedetailleerd, met vermelding, indien van toepassing, van de volgende posten:
  • de bedragen die ter beschikking worden gesteld aan partners op basis van een partnerschapsovereenkomst of memorandum of understanding;
  • de bedragen die ter beschikking worden gesteld aan derde organisaties op basis van een samenwerkingsovereenkomst;
  • de bedragen die een plaatselijk coördinatiekantoor van de aanvragende organisatie uitgeeft;
  • de bedragen die het hoofdkantoor van de aanvragende organisatie uitgeeft.
 2. elke budgetpost van de operationele kosten vermeldt de algemene budgetrubrieken;
 3. de beheerskosten worden voor het gehele programma samengenomen en vermelden de algemene budgetrubrieken;
 4. de administratiekosten worden voor het gehele programma samengenomen en vermelden de algemene budgetrubrieken;
 5. het budget voor de structuurkosten is forfaitair vastgelegd op 7% van de directe kosten.

Samenwerkingsovereenkomst

In het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking wordt samenwerken tussen organisaties gestimuleerd en staat vermeld dat samenwerkingsovereenkomsten en partnerovereenkomsten aan de administratie moeten doorgegeven worden.

Samenwerking leidt ook vaak tot btw-plicht die kan vrijgesteld worden door de oprichting van een zelfstandige groepering. De nieuwe btw-circulaire voorziet een meldingsplicht binnen de maand.

De federaties hebben een voorbeeld uitgewerkt waarin DGD-, btw- en andere regelgevingen zijn samengebracht:

Samenwerkingsovereenkomst - praktische gids door de federaties
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Gemeenschappelijke programma's Samenwerking Regelgeving Financieel programmabeheer

Only once

Op basis van het ‘Only once’-beginsel dient de informatie die tijdens de 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag reeds aan de administratie werd overgemaakt, niet opnieuw te worden overgemaakt. In dat geval bevat de aanvraag een expliciete verwijzing naar de plaats waar deze informatie zich bevindt (titel van het document, transmissiedatum, paginanummer).

Over welke informatie gaat het?

 • Strategisch plan van elke organisatie
 • Gemeenschappelijke contextanalyses
 • Gemeenschappelijke strategische kaders

Voorstellingsschema programma 2017-2021
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Koninklijk Besluit Gemeenschappelijke programma's
Verduidelijkingen federaties voorstellingsschema programma 2017-2021
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Koninklijk Besluit Gemeenschappelijke programma's
Financiële tabellen programma 2017-2021
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Gemeenschappelijke programma's Koninklijk Besluit
Handleiding federaties financiële vereisten programma 2017-2021
Aanvraag medefinanciering
11 Oct 2018 nl TAGS: Financieel programmabeheer Financiën Gemeenschappelijke programma's Koninklijk Besluit

Deadline & indiening

Het volgende vijfjarenprogramma voor de periode 2022-2026 moet ingediend worden op 1 augustus 2021 bij DGD of bij de federaties voor de programma’s die opgenomen moeten worden in de gegroepeerde aanvraag.

Een definitieve goedkeuring van de programma’s wordt door de Minister ten laatste op 15 februari van het startjaar gegeven.

Hoe je programma indienen / direct bij DGD?

Hoe uw programma indienen / gegroepeerde aanvraag via de federatie?

Website by MINSKY