Regelgeving humanitaire hulp - ngo-federatie

Menu

Regelgeving humanitaire hulp

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 28 Nov 2019

Hoe kan je als humanitaire organisatie subsidies krijgen? 

Wil je als humanitaire actor beschouwd worden door DGD?

Dan moet je 1 van de volgende zijn (KB 2014; Art. 1; 12°):

 

 • Een Belgische humanitaire NGO
 • Een internationale humanitaire NGO
 • United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)
 • Een organisatie die erkend is als partnerorganisatie van de Belgische multilaterale samenwerking of die erkenning genieten voor hun humanitair werk door lid of observator te zijn van het IASC, en minstens aan één van volgende twee voorwaarden voldoen:
  • De organisatie heeft de Gedragscode voor de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging ondertekend
  • De organisatie heeft de VN-resoluties van de Algemene Vergadering tot vaststelling van de humanitaire principes bij de uitvoering van hun activiteiten onderschreven

Wanneer kan je als humanitaire ngo subsidies aanvragen?

(KB 2014; Art. 2; §1):

De organisatie moet voldoen aan alle onderstaande criteria.

 • Erkend zijn door de minister (enkel voor Belgische humanitaire ngo’s).
 • De “Gedragscode voor de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan beweging en ’ngo’s bij rampenhulp” ondertekenen
 • Erkend zijn voor hun humanitaire en managementstandaarden als partnerorganisatie van ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) of een ander humanitair certificatiesysteem
 • Minstens één humanitaire opdracht uitgevoerd hebben die gefinancierd werd door een lidstaat van de EU, ECHO of een internationaal humanitair donorfonds. Een onafhankelijke evaluatie moet de interventie als succesvol evalueren. Deze interventie moet 3 jaar voor de aanvraag uitgevoerd zijn.

Wanneer kan je als internationale humanitaire organisatie subsidies aanvragen?

(KB 2014; Art. 2; §3)

De organisatie moet aan alle onderstaande criteria voldoen.

 • Lid zijn van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)
 • Een organisatie die erkend is als partnerorganisatie van de Belgische multilaterale samenwerking of die erkenning genieten voor hun humanitair werk door lid of observator te zijn van het IASC, en minstens aan één van volgende twee voorwaarden voldoen:
 • De organisatie heeft de Gedragscode voor de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging ondertekend
 • De organisatie heeft de VN-resoluties van de Algemene Vergadering tot vaststelling van de humanitaire principes bij de uitvoering van hun activiteiten onderschreven
 • Een organisatie zonder winstoogmerk, die lid is van humanitaire netwerken of waarvan de leden humanitaire actoren zijn of die geprivilegieerde partnerschappen hebben met humanitaire actoren die humanitaire goederen ontwikkelen of strategische humanitaire acties uitvoeren

Hoe kan je subsidies aanvragen?

(KB 2014; Art. 3)

De Minister beoordeelt de noodzaak om humanitaire hulp te verlenen aan de hand van de analyse van de noden opgemaakt door erkende humanitaire internationale actoren. Eventueel aangevuld door andere vertegenwoordiging op het terrein. Evaluaties van uitgevoerde programma’s en projecten kunnen eveneens door de Minister gebruikt worden

Aan de hand van deze analyse, rekening houdend met de Belgische expertise, beslist de Minister welke sectoren en activiteiten in aanmerking komen voor humanitaire hulp

De Minister beslist tevens over toekenning van bijdragen aan de algemene middelen van internationale humanitaire organisaties en van de bijdragen aan internationale humanitaire donorfondsen.

Indien de Minister van oordeel is dat er een noodzaak bestaat om humanitaire hulp te verlenen, stelt hij een financieel kader op (KB 2014; Art. 4)):. Daarin worden volgende preciseringen opgenomen:

 • De categorie van organisaties die in aanmerking komen
 • De analyse van noden en prioriteiten
 • De betrokken geografische zone
 • Het beschikbaar budget
 • Het type acties dat gesubsidieerd kan worden (projecten, programma’s of beide), de modaliteiten van indienen van het dossier, de rapportage en de verantwoording
 • Het soort gesubsidieerde activiteiten
 • De subsidievoorwaarden van projecten en programma’s
 • Het minimumbedrag van de subsidie

Meer details vind je terug in het KB humanitaire hulp uit 2014 (geamendeerd in 2017).

Platform Humanitaire Hulp

Het platform humanitaire hulp brengt de humanitaire ngo’s samen rond thema’s specifiek aan deze ngo’s rond het Belgisch regelgevend kader en de uitvoering ervan.

Meer informatie over dit Platform (leden, doelstellingen, verslagen)

Website by MINSKY