Beleidsondersteunend onderzoek - ngo-federatie

Menu

Beleidsondersteunend onderzoek

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 03 Jul 2019
Gewijzigd op: 16 Apr 2021
Beleid & belangenbehartiging Beleid

DGD bestelt beleidsondersteunend onderzoek om bepaalde strategische doelen te operationaliseren. Diegene die invloed kunnen hebben op de programmawerking van ngo's, verzamelen we hier.

Mensenrechtenbenadering in je programma (2021)

In het programmaformat 22-26 is ‘een op mensenrechten gebaseerde benadering’ opgenomen als prioritair thema. Daar moet je als ngo dus naar streven bij het opstellen en in de uitvoering van je programma. Binnen een studie die DGD bestelde, is nu een nota uitgewerkt om je programma volgens deze benadering te helpen uitwerken. 

Het ultieme doel van de rechtenbenadering in je programma moet zijn dat iedere burger de mogelijkheid en het vermogen heeft om voor zichzelf politieke, economische en sociale keuzes te maken en dat regeringen bereid en in staat zijn om hun verplichtingen na te komen en de fundamentele rechten en vrijheden van hun bevolking te waarborgen.

Het komt er dus op aan dat je investeringen de capaciteit versterken van wie zijn verplichtingen moet nakomen (duty bearers) en van wie zijn mensenrechten uitoefent (right holders). Onderzoekers van een PSR-studie (Policy Supporting Research) in opdracht van DGD hebben een nota uitgewerkt die jullie kan inspireren om jullie programma volgens deze benadering uit te werken. Deze nota zal geen bijkomend evaluatiecriterium zijn voor de programma's zijn, maar een hulpmiddel om na te gaan of de basisbeginselen inzake mensenrechten zijn geïntegreerd. Raadpleeg hieronder de nota. 

PSR – Support to Human Rights-Based Approach to Development
18 Feb 2021 nl

Sustainable Development Goals als een kompas (2020)

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebruikt de SDG’s als een kompas om haar keuzes te oriënteren. Het gebruik van dat kompas zal in het diverse landschap van ontwikkelingsactoren rekening houden met de specificiteit van alle actoren. De manier waarop verschillende actoren concreet bijdragen aan de SDG’s is vaak anders. Daarom is de manier waarop die bijdrage opgevolgd wordt, dat ook. Ook de SDG’s zelf stellen nog een aantal uitdagingen waarvoor we werkbare oplossingen zoeken zoals bijvoorbeeld de ondeelbaarheid van de agenda en de linken die bestaan tussen de SDG's, het operationaliseren van de human rights based approach en leaving no one behind.

Om een goed idee te krijgen van de uitdagingen en opportuniteiten die er zijn in de samenwerking met de diverse actoren in het kader van de SDG’s, financiert DGD een academisch onderzoeksproject om werkbare pistes voor deze uitdagingen uit te werken. Het consortium HIVA en IOB leiden dit onderzoek en hebben een werkprogramma opgesteld voor 2019.

Download hier de documenten van het onderzoek

Op deze webpagina publiceren we de documenten die doorheen het onderzoek gedeeld worden.

  • Het finaal rapport met overkoepelende conclusies en aanbevelingen. (27/03/2020)
  • De case study rapporten over Oeganda en Benin. (27/03/2020)
  • De scoping paper bevat een stand van zaken over de mate van SDG-integratie in de werking van alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. (27/03/2020)
  • Het inception report beschrijft de methodologie voor de case studies. (27/03/2020)
  • Een PowerPoint met de eerste bevindingen rond SDG's en het middenveld: Wat is de rol van CMO en IA inzake de SDG's? Welke plaats nemen de SDG's in op de verschillende niveaus van ontwikkelingssamenwerking? (12/06/2019)
  • De referentietermen van het onderzoek

 

SDGs as a compass - Final report 27032020
27 Mar 2020 nl TAGS: SDG
SDGs as a compass - Final country report Uganda 27032020
27 Mar 2020 nl TAGS: SDG
SDGs as a compass - Final country report Benin 27032020
27 Mar 2020 nl TAGS: SDG
SDGs as a compass - Final inception report 27032020
27 Mar 2020 nl TAGS: SDG
SDGs as a compass - Scoping paper 27032020
27 Mar 2020 nl TAGS: SDG
SDGs as a compass - PPT presentation restitution workshop 28112019
Beleidsondersteunend onderzoek
03 Dec 2019 nl TAGS: SDG
Presentation: SDGs as a compass - Indirect Actors
Beleidsondersteunend onderzoek
03 Jul 2019 en TAGS: SDG
TOR Policy supporting research SDGs
Beleidsondersteunend onderzoek
03 Jul 2019 en TAGS: SDG

Hoe gaat het nu verder?

De eerste fase bestond uit een literatuurstudie, interviews en workshops met de betrokken actoren. In september 2019 bezocht het onderzoeksteam twee partnerlanden, Benin en Oeganda. Daar interviewden ze verschillende actoren op het terrein. De overkoepelende conclusies en aanbevelingen werden gepresenteerd op 14 januari 2020. Na een laatste feedbackronde werden de finale versies van de onderzoeksdocumenten gepubliceerd in maart 2020.

Het onderzoeksproject is verlengd voor een tweede jaar. De conclusies en aanbevelingen uit het eerste jaar worden in 2020 verder uitgewerkt tot concrete tools.

Comprehensive approach (2019)

Het onderzoeksproject heeft tot doel een efficiëntere implementatie van een alomvattende aanpak van ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te vergemakkelijken.

De centrale onderzoeksvraag is de volgende: wat voor bestuursnetwerken zijn nodig om een integrale aanpak van de Belgische ontwikkelingssamenwerking effectief te implementeren? Het project besteedt bijzondere aandacht aan, enerzijds, de 3D-LO (Defense, Development, Diplomacy - Law & Order) en ICP (Geïntegreerd Landenbeleid) processen die reeds opgestart werden in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en, anderzijds, het belang van het overbruggen van de verbanden tussen veiligheid, ontwikkeling en humanitaire ontwikkeling (gekoppeld aan gedwongen verplaatsing). 

Om dit beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren, voorziet het project in een combinatie van evidence papers, methodologie-ontwikkeling en case studies (Burkina Faso & Uganda) om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een implementatieplan, dat samen met de stakeholders van het onderzoeksprogramma zal worden opgesteld en dat een suggestie zal opleveren: 

  • Leidende beginselen voor de uitvoering van een alomvattende aanpak,
  • Concrete indicatoren voor de monitoring van een alomvattende aanpak
  • Een implementatieproces dat een overzicht geeft van de opeenvolgende stappen die moeten worden genomen om een alomvattende aanpak te implementeren.

Meer informatie: https://www.governance4development.org/ 

Download hier de documenten over het onderzoek

Green paper Comprehensive approach
04 Jul 2019 nl
Website by MINSKY